พจนานุกรมไทย - หมวด ด

(หน้า 1/19)

 • ดก

  แปลว่า
  ว. มาก, มากกว่าปรกติ, (มักใช้แก่สิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ) เช่น ต้นไม้ออกดอกออกผลมากกว่าปรกติ เรียกว่า ดอกดก ผลดก, ไก่ที่ไข่มากกว่าปรกติ เรียกว่า ไข่ดก, หญิงที่มีลูกถี่และมากกว่าปรกติ เรียกว่า ลูกดก, คนที่มีผมมากกว่าปรกติ เรียกว่า ผมดก; โดยปริยายใช้เป็นคําพูดประชด เช่น พูดว่า ได้ดกละ หมายความว่า ไม่มีหวังที่จะได้, มีดกละ หมายความว่า ไม่มี.

  414
  views

 • ดกดื่น

  แปลว่า
  ว. มากหลาย, มีอยู่ทั่วไป.

  339
  views

 • ดง,ดง ๑

  แปลว่า
  น. ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น เช่น ขึ้นเป็นดง, ที่ซึ่งมีต้นไม้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นหนาแน่น เช่น ดงกล้วย, โดยปริยายเรียกสถานที่ที่มีคนหรือสัตว์เป็นต้นประเภทเดียวกันรวมอยู่ด้วยกันมาก ๆ เช่น ดงผู้ร้าย ดงเสือ.

  437
  views

 • ดง,ดง ๒

  แปลว่า
  ก. เอาหม้อข้าวที่เช็ดนํ้าข้าวแล้วขึ้นตั้งไฟอ่อน ๆ เพื่อให้ระอุ.

  803
  views

 • ดงดิบ

  แปลว่า
  น. ป่าในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีต้นไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ป่าที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี.

  551
  views

 • ดนตรี

  แปลว่า
  น. เสียงที่ประกอบกันเป็นทํานองเพลง, เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทําให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็นต้น ได้ตามทํานองเพลง. (ส. ตนฺตฺรินฺ).

  752
  views

 • ดนยา

  แปลว่า
  [ดะนะยา] (แบบ) น. ลูกหญิง. (ป., ส. ตนย).

  683
  views

 • ดนโด่

  แปลว่า
  (ปาก) ก. กระดกกระดนโด่.

  215
  views

 • ดม

  แปลว่า
  ก. ใช้จมูกสูดกลิ่น, สูดเอากลิ่น, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ดอม เป็น ดมดอม หรือ ดอมดม.

  285
  views

 • ดมไร

  แปลว่า
  น. ช้าง, โดยมากใช้ ดําไร หรือ ดํารี. (ข. ฎํรี).

  418
  views

 • ดรงค์

  แปลว่า
  [ดะ-] (แบบ) น. คลื่น, ระลอก. (ป., ส. ตรงฺค).

  342
  views

 • ดรธาน

  แปลว่า
  [ดอระทาน] ก. หายไป, ลับไป. (ตัดมาจาก อันตรธาน).

  206
  views

 • ดรรชนีหักเห

  แปลว่า
  (แสง) น. ดรรชนีหักเหระหว่างตัวกลางคู่หนึ่งที่แสงผ่าน คือ อัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบของแสงในตัวกลางหนึ่งต่อไซน์ของมุมหักเหของแสงในอีกตัวกลางหนึ่ง, ดัชนีหักเห ก็ใช้. (อ. refractive index).

  552
  views

 • ดฤถี

  แปลว่า
  [ดฺรึ-] (โบ) น. ดิถี. (ส. ตฺฤถี; ป. ติถิ).

  569
  views

 • ดล,ดล ๒

  แปลว่า
  [ดน] ก. ถึง. (ข. ฎล่).

  124
  views

 • ดล,ดล ๓

  แปลว่า
  [ดน] ก. ให้เป็นไป, ทําให้แล้ว, ตั้งขึ้น, เผอิญให้เป็นไป, บันดาลให้เป็นไป.

  515
  views

 • ดลบันดาล

  แปลว่า
  ก. ให้มีให้เป็นหรือไม่ให้มีไม่ให้เป็น เช่น ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ประสบความสําเร็จหรือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย.

  999+
  views

 • ดลภาค

  แปลว่า
  น. พื้นราบ.

  585
  views

 • ดวง

  แปลว่า
  น. คําเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลม ๆ หรือที่เห็นเป็นวง ๆ เช่น ดวงดาว ดวงไฟ ดวงตรา ดวงกสิณ, และบางสิ่งที่ไม่มีรูป เช่น ดวงชีวิต ดวงวิญญาณ; ลักษณนามเรียก จิต วิญญาณ หรือสิ่งที่มีแสงสว่าง เช่น ดาว ไฟฟ้า ตะเกียง ว่า ดวง; ใช้ประกอบคําอื่นเป็นคําเปรียบเทียบ เช่น ดวงใจ ดวงตา ดวงสมร หมายความถึงสิ่งที่เป็นที่รักยิ่ง หญิงที่รัก หรือ ลูกที่รัก; แบบรูปราศีที่บอกดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้น ๆ ในเวลาเกิดของคนหรือเวลาสร้างสิ่งสําคัญ เช่นบ้านเมืองเป็นต้นที่โหรคํานวณไว้โดยแบ่งเป็น ๑๒ ราศี เรียกว่า ดวง ซึ่งเป็นคําตัดมาจาก ดวงชะตา.

  999+
  views

 • ดวงตราไปรษณียากร

  แปลว่า
  น. ดวงตราที่ใช้ปิดเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ทางไปรษณีย์.

  404
  views