พจนานุกรมไทย - หมวด ฐ

(หน้า 1/1)

 • ฐากูร

  แปลว่า
  [ถากูน] (แบบ) น. รูปเคารพ, เทพเจ้าที่นับถือ; ใช้เสริมท้ายชื่อคนที่มีชื่อเสียง เช่น โควินทฐากูร ชื่อผู้แต่งคัมภีร์กาพย์กลอน. (ส. กฺกุร).

  999+
  views

 • ฐาน,ฐาน ๓

  แปลว่า
  สัน. เพราะ เช่น ถูกลงโทษฐานละเลยหน้าที่.

  522
  views

 • ฐานกรณ์

  แปลว่า
  [ถานกอน] (ไว) น. ที่ตั้งและเครื่องทําให้เกิดเสียงในการพูด.

  451
  views

 • ฐานบัทม์

  แปลว่า
  น. ฐานบัวหน้ากระดานบัวควํ่าบัวหงาย.

  999+
  views

 • ฐานราก

  แปลว่า
  น. โครงสร้างตอนล่างสุดที่รองรับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง; (กฎ) ส่วนของอาคารที่ใช้ถ่ายนํ้าหนักอาคารลงสู่ดิน.

  470
  views

 • ฐานานุกรม

  แปลว่า
  น. ลําดับตําแหน่งยศพระสงฆ์ที่พระราชาคณะมีอํานาจตั้งสมณศักดิ์ให้ตามทําเนียบ.

  804
  views

 • ฐานานุศักดิ์

  แปลว่า
  ว. ตามควรแก่เกียรติศักดิ์. น. ศักดิ์ที่พระราชาคณะมีอํานาจตั้งฐานานุกรมได้.

  552
  views

 • ฐานียะ

  แปลว่า
  (แบบ) ว. ควรแก่ตําแหน่ง, ตั้งอยู่ในฐานะ, มักประกอบท้ายศัพท์ เช่น ครุฐานียะ ว่า ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครู. (ป.).

  393
  views

 • ฐานเชิงบาตร

  แปลว่า
  น. ฐานรูปเชิงบัวหน้ากระดาน.

  707
  views