ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฐ

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฐ

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๑๖ นับเป็นพวกอักษรสูง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น รัฐ อัฐ.

ฐกัด

แปลว่า [ถะกัด] ก. ตระกัด, ยินดี, เช่น ฐกัดนี้แก่เถ้าตุ่ยต่วมฤๅจตรู. (ม. คําหลวง ชูชก).

ฐากูร

แปลว่า [ถากูน] (แบบ) น. รูปเคารพ, เทพเจ้าที่นับถือ; ใช้เสริมท้ายชื่อคนที่มีชื่อเสียง เช่น โควินทฐากูร ชื่อผู้แต่งคัมภีร์กาพย์กลอน. (ส. กฺกุร).

ฐาน,ฐาน

แปลว่า [ถาน] น. ที่ตั้ง เช่น ฐานทัพ ฝีตั้งฐาน, ที่รองรับ เช่น ฐานพระพุทธรูป. (ป.).

ฐาน,ฐาน

แปลว่า สัน. เพราะ เช่น ถูกลงโทษฐานละเลยหน้าที่.

ฐาน,ฐาน

แปลว่า (คณิต) น. เส้นหรือพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนรองรับรูปเรขาคณิต เช่น ฐานของสามเหลี่ยม ฐานของกรวย, จํานวนที่ใช้เป็นหลักในการสร้างจํานวนอื่น ๆ โดยการยกกําลังหรือหาค่าของลอการิทึม เช่น จํานวน ๓ ใน ๓๔ (= ๘๑) จํานวน ๗ ใน log7 49 (= ๒), จํานวนที่บอกปริมาณในแต่ละหลักของตัวเลข เช่น เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขฐาน ๑๐ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕๑๐ ซึ่งแทน ๕ + (๓ ๑๐) + (๖ ๑๐๒) เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขฐาน ๗ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕๗ ซึ่งแทน ๕ + (๓ ๗) + (๖ ๗๒).

ฐาน,ฐาน,ฐาน-,ฐานะ

แปลว่า [ถาน, ถานะ-] น. ตําแหน่งหน้าที่; หลักฐาน, ลําดับความเป็นอยู่ในสังคม เช่น ทุกคนยอมรับรู้ฐานะในสังคมของเขา. (ป.).

ฐานกรณ์

แปลว่า [ถานกอน] (ไว) น. ที่ตั้งและเครื่องทําให้เกิดเสียงในการพูด.

ฐานบัทม์

แปลว่า น. ฐานบัวหน้ากระดานบัวควํ่าบัวหงาย.

ฐานราก

แปลว่า น. โครงสร้างตอนล่างสุดที่รองรับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง; (กฎ) ส่วนของอาคารที่ใช้ถ่ายนํ้าหนักอาคารลงสู่ดิน.

ฐานสิงห์

แปลว่า น. ฐานเท้าสิงห์.

ฐานันดร

แปลว่า น. ลําดับในการกําหนดชั้นบุคคล เช่น ยศบรรดาศักดิ์. (ป. านนฺตร).

ฐานานุกรม

แปลว่า น. ลําดับตําแหน่งยศพระสงฆ์ที่พระราชาคณะมีอํานาจตั้งสมณศักดิ์ให้ตามทําเนียบ.

ฐานานุรูป

แปลว่า ว. สมควรแก่ฐานะ. (ป.).

ฐานานุศักดิ์

แปลว่า ว. ตามควรแก่เกียรติศักดิ์. น. ศักดิ์ที่พระราชาคณะมีอํานาจตั้งฐานานุกรมได้.

ฐานียะ

แปลว่า (แบบ) ว. ควรแก่ตําแหน่ง, ตั้งอยู่ในฐานะ, มักประกอบท้ายศัพท์ เช่น ครุฐานียะ ว่า ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครู. (ป.).

ฐานเขียง

แปลว่า น. ฐานรองชั้นล่างสําหรับรองฐานอื่น มีหน้ากระดานและลวดท้องไม้.

ฐานเชิงบาตร

แปลว่า น. ฐานรูปเชิงบัวหน้ากระดาน.

ฐานเท้าสิงห์

แปลว่า น. ฐานรูปสมมุติจากสิงห์แบก, ฐานสิงห์ ก็เรียก.

ฐาปน,ฐาปน-,ฐาปนา

แปลว่า [ถาปะนะ-, ถาปะนา] น. การก่อสร้าง, การแต่งตั้ง, การซ่อมแซม, การตั้งขึ้น. (ป. ปน).

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ