พจนานุกรมไทย - หมวด ฏ

(หน้า 1/1)

  • แปลว่า
    พยัญชนะตัวที่ ๑๕ นับเป็นพวกอักษรกลาง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ปรากฏ มกุฏกษัตริยาราม.

    999+
    views