ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ญ

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ญ

พจนานุกรมไทย มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๑๓ นับเป็นพวกอักษรตํ่า และเป็นตัวที่สุดของวรรคที่ ๒ ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กนในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่น ปัญญา สัญชาติ ผจญ โคโลญ.

ญญ่าย

แปลว่า (แบบ) ว. แตกจากหมู่, กระจัดกระจาย, ในคําว่า หนีญญ่ายพ่ายจแจ้น. (จารึกสยาม).

ญวน,ญวน

แปลว่า น. ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีน และทางทิศตะวันออกของประเทศลาวและเขมร, ปัจจุบันเรียกว่า ประเทศเวียดนาม.

ญวน,ญวน

แปลว่า ดู ใบขนุน (๑).

ญัตติ

แปลว่า น. คําประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทํากิจของสงฆ์ร่วมกัน เช่น ญัตติทุติยกรรมวาจา ญัตติจตุตถกรรมวาจา, คําเผดียงสงฆ์ ก็ว่า; ข้อเสนอเพื่อลงมติ เช่น ผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่; หัวข้อโต้วาที เช่น โต้วาทีในญัตติว่า ขุนช้างดีกว่าขุนแผน. (ป.).

ญาณ,ญาณ-

แปลว่า [ยาน, ยานะ-, ยานนะ-] น. ปรีชาหยั่งรู้หรือกําหนดรู้ที่เกิดจากอํานาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ. (ป.; ส. ชฺาน).

ญาณทัสนะ

แปลว่า [ยานะทัดสะนะ, ยานนะทัดสะนะ] (แบบ) น. ความรู้ความเห็น. (ป.).

ญาณวิทยา

แปลว่า [ยานะวิดทะยา, ยานนะวิดทะยา] น. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยกําเนิดลักษณะและความถูกต้องแห่งความรู้ ตลอดจนวิธีหาความรู้. (อ. epistemology).

ญาณศาสตร์

แปลว่า [ยานะสาด, ยานนะสาด] น. ตําราพยากรณ์. (ป. าณ + ส. ศาสฺตฺร).

ญาติ,ญาติ-

แปลว่า [ยาด, ยาติ-, ยาดติ-] น. คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่. (ป.).

ญาติกา

แปลว่า [ยาดติ-] น. ญาติ.

ญาติดีกัน

แปลว่า ว. คืนดีกัน.

ญาติสนิท

แปลว่า [ยาดสะหฺนิด] น. ญาติที่ใกล้ชิดกันมาก.

ญาติสืบสาโลหิต

แปลว่า (กฎ) น. ญาติที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด.

ญาติเภท

แปลว่า [ยาติเพด] (แบบ) น. การแตกระหว่างญาติ. (ป.).

ญิบ

แปลว่า (ถิ่น-พายัพ) ว. สอง เช่น ญิบพัน ว่า สองพัน, หญิบ ก็ใช้.

ญี่

แปลว่า (โบ) น. เรียกลูกชายคนที่ ๒ ว่า ลูกญี่, คู่กับ ลูกหญิงคนที่ ๒ ว่า ลูกอี่.

ญี่ปุ่น

แปลว่า น. ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ในหมู่เกาะทางทิศตะวันออกของประเทศจีน.

เญยธรรม,ไญยธรรม

แปลว่า [เยยยะทํา, ไยยะทํา] (แบบ) น. ธรรมที่ควรรู้. (ป. เยฺย + ส. ธรฺม).


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ