พจนานุกรมไทย - หมวด ญ

(หน้า 1/1)

 • ญญ่าย

  แปลว่า
  (แบบ) ว. แตกจากหมู่, กระจัดกระจาย, ในคําว่า หนีญญ่ายพ่ายจแจ้น. (จารึกสยาม).

  999+
  views

 • ญวน,ญวน ๑

  แปลว่า
  น. ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีน และทางทิศตะวันออกของประเทศลาวและเขมร, ปัจจุบันเรียกว่า ประเทศเวียดนาม.

  671
  views

 • ญัตติ

  แปลว่า
  น. คําประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทํากิจของสงฆ์ร่วมกัน เช่น ญัตติทุติยกรรมวาจา ญัตติจตุตถกรรมวาจา, คําเผดียงสงฆ์ ก็ว่า; ข้อเสนอเพื่อลงมติ เช่น ผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่; หัวข้อโต้วาที เช่น โต้วาทีในญัตติว่า ขุนช้างดีกว่าขุนแผน. (ป.).

  537
  views

 • ญาณวิทยา

  แปลว่า
  [ยานะวิดทะยา, ยานนะวิดทะยา] น. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยกําเนิดลักษณะและความถูกต้องแห่งความรู้ ตลอดจนวิธีหาความรู้. (อ. epistemology).

  595
  views

 • ญาติ,ญาติ-

  แปลว่า
  [ยาด, ยาติ-, ยาดติ-] น. คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่. (ป.).

  511
  views

 • ญาติกา

  แปลว่า
  [ยาดติ-] น. ญาติ.

  999+
  views

 • ญาติดีกัน

  แปลว่า
  ว. คืนดีกัน.

  381
  views

 • ญิบ

  แปลว่า
  (ถิ่น-พายัพ) ว. สอง เช่น ญิบพัน ว่า สองพัน, หญิบ ก็ใช้.

  302
  views

 • ญี่

  แปลว่า
  (โบ) น. เรียกลูกชายคนที่ ๒ ว่า ลูกญี่, คู่กับ ลูกหญิงคนที่ ๒ ว่า ลูกอี่.

  263
  views

 • เญยธรรม,ไญยธรรม

  แปลว่า
  [เยยยะทํา, ไยยะทํา] (แบบ) น. ธรรมที่ควรรู้. (ป. เยฺย + ส. ธรฺม).

  569
  views