พจนานุกรมไทย - หมวด ช

(หน้า 1/25)

 • ช,ช ๑

  แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๑๐ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่น ราช คช กริช แซนด์วิช.

  915
  views

 • ชก

  แปลว่า
  ก. ต่อยด้วยหมัดหรือกําปั้น.

  258
  views

 • ชค,ชค-

  แปลว่า
  [ชะคะ-] (แบบ) น. แผ่นดิน เช่น ชคสัตว์ ว่า สัตว์ที่อาศัยแผ่นดิน. (ป., ส.).

  236
  views

 • ชคัตตรัย

  แปลว่า
  [ชะคัดไตฺร] (แบบ) น. โลก ๓ เช่น ชคัตตรยาพดง ว่า ผู้เป็นยอดของโลก ๓. (ม. คําหลวง วนปเวสน์).

  427
  views

 • ชง,ชง ๒

  แปลว่า
  (ถิ่น-ปักษ์ใต้) ว. งง, ชะงัก, ประหม่า.

  419
  views

 • ชงคา

  แปลว่า
  (กลอน) น. ราชโองการ เช่น ชุลีกรรับชงคาครรไล. (นิ. เกาะแก้วกัลกตา).

  999+
  views

 • ชงฆ,ชงฆ-,ชงฆ์,ชงฆา

  แปลว่า
  [ชงคะ-] (กลอน; แบบ) น. แข้ง, ราชาศัพท์ว่า พระชงฆ์. (ป. ชงฺฆ; ส. ชงฺฆา).

  957
  views

 • ชงโลง,ชงโลง ๒

  แปลว่า
  ดู กดเหลือง.

  324
  views

 • ชฎากลีบ

  แปลว่า
  น. ชฎารูปเหมือนชฎาเดินหน แต่มีกลีบเป็นลายประดับมาก.

  431
  views

 • ชฎาธาร

  แปลว่า
  น. ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา.

  999+
  views

 • ชฎาพอก

  แปลว่า
  น. ชฎาที่ทําสําหรับสวมพระศพเจ้านาย.

  417
  views

 • ชฎามหากฐิน

  แปลว่า
  น. ชฎาที่ทํายอดเป็น ๕ ยอด มีขนนกการเวกปักตอนบน, ชฎาห้ายอด ก็เรียก.

  565
  views

 • ชฎามังษี,ชฎามังสี

  แปลว่า
  น. โกฐชฎามังษี. (ดู โกฐชฎามังษี, โกฐชฎามังสี).

  163
  views

 • ชฎิล

  แปลว่า
  น. ผู้มีผมมุ่นเป็นชฎา, นักพรตพวกหนึ่งที่เราเรียกว่า ฤษี. (ป., ส.).

  999+
  views

 • ชทึง

  แปลว่า
  [ชะ-] (กลอน) น. แม่นํ้า เช่น ชลชทึงบึงบาง. (ประกาศพระราชพิธี), ใช้ว่า จทึง ฉทึง ชรทึง สทิง สทึง หรือ สรทึง ก็มี. (ข. สฺทิง ว่า คลอง).

  395
  views

 • ชน,ชน ๑

  แปลว่า
  ก. โดนแรง ๆ เช่น รถยนต์ชนต้นไม้, ชิดจนติด เช่น ตั้งตู้ชนฝา; บรรจบ เช่น ชนขวบ; ให้ต่อสู้กัน เช่น ชนโค ชนไก่. น. เรียกไก่อูชนิดหนึ่งที่เลี้ยงไว้ชนกันว่า ไก่ชน.

  610
  views

 • ชน,ชน ๒,ชน-

  แปลว่า
  [ชนนะ-] น. คน (มักใช้ในภาษาหนังสือ).(ป., ส.).

  999+
  views

 • ชนกกรรม

  แปลว่า
  [ชะนะกะกํา] น. กรรมอันนําให้เกิดหรือกรรมอันเป็นต้นเค้าทั้งข้างดีหรือข้างชั่ว เช่น กรรมอันทําให้เกิดเป็นคนชั้นสูง เป็นชนกกรรมฝ่ายกุศล. (อรรถศาสน์).

  991
  views

 • ชนกลุ่มน้อย,ชนหมู่น้อย

  แปลว่า
  น. ชนต่างเผ่าหรือต่างเชื้อชาติที่อยู่อาศัยรวมกันกับชนเผ่าอื่นหรือเชื้อชาติอื่นที่มีจํานวนมากกว่า.

  651
  views

 • ชนนี

  แปลว่า
  [ชนนะนี] น. หญิงผู้ให้เกิด, แม่. (ป., ส.).

  726
  views