พจนานุกรมไทย - หมวด จ

(หน้า 1/34)

 • จงกรม

  แปลว่า
  [-กฺรม] ก. เดินไปมาโดยมีสติกำกับอย่างพระเดินเจริญกรรมฐาน เรียกว่า เดินจงกรม. (ส.; ป. จงฺกม).

  765
  views

 • จงกรมแก้ว

  แปลว่า
  น. พระพุทธรูปปางหนึ่งยืนย่างพระบาทซ้าย พระหัตถ์ทั้ง ๒ ประสานพระเพลา มีเรือนแก้ว. (พุทธเจดีย์).

  999+
  views

 • จงกล

  แปลว่า
  [-กน] น. บัว, บัวสาย, เช่น อันประดับด้วยอรพินธุเนานึก บุณฑรึกจงกล. (ม. คำหลวง วนปเวสน์); สิ่งที่ทําให้มีรูปร่างคล้ายดอกบัวชนิดหนึ่ง สําหรับเป็นส่วนประกอบเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่งต่าง ๆ เช่น จงกลเชิงเทียน จงกลปลายพระทวย จงกลปิ่น จงกลดาวเพดาน; ก้านของพู่ที่ประดับหัวม้าติดอยู่กับขลุมทั้ง ๒ ข้าง ตั้งขึ้นไป.

  999+
  views

 • จงรัก,จงรักภักดี

  แปลว่า
  ก. ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง.

  868
  views

 • จงอร

  แปลว่า
  [-ออน] (แบบ) ก. จงทำให้ดีใจ, จงทำให้ปลาบปลื้ม, เช่น ใครรู้แห่งพระแพศยันดร บอกจงอรใจกู. (ม. คําหลวง ชูชก). (ข. อร ว่า ดีใจ, ปลาบปลื้ม).

  584
  views

 • จงอาง

  แปลว่า
  น. ชื่องูพิษชนิด Ophiophagus hannah ในวงศ์ Elapidae เป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โตเต็มวัยยาวประมาณ ๔.๕ เมตร ตัวสีเขียวอมเทาหรือสีคลํ้า ชูคอแผ่แม่เบี้ยได้ พบทั้งในป่าโปร่งและป่าทึบ, บองหลา ก็เรียก.

  488
  views

 • จงเกลียดจงชัง

  แปลว่า
  ก. ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง.

  456
  views

 • จงโคร่ง,โจงโคร่ง

  แปลว่า
  [-โคฺร่ง] น. ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินนํ้าสะเทินบกชนิด Bufo asper ในวงศ์ Bufonidae เป็นสัตว์สกุลเดียวกับคางคก อาศัยในป่าบริเวณริมลําธารหรือน้ำตก, กระทาหอง กระหอง หรือ กง ก็เรียก.

  999+
  views

 • จญ

  แปลว่า
  (โบ; กลอน) ก. ประจญ, สู้รบ, เช่น คือนาคจญครุทธสรงง วิ่งเว้น. (ยวนพ่าย). (ข. ชล่).

  402
  views

 • จด,จด ๑

  แปลว่า
  ก. จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง; แตะ.

  284
  views

 • จด,จด ๒

  แปลว่า
  ก. กําหนด, หมายไว้, เขียนไว้.

  343
  views

 • จดจำ

  แปลว่า
  ก. กําหนดไว้ในใจ, จําไว้ในใจ.

  425
  views

 • จดจ่อ

  แปลว่า
  ก. มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่.

  226
  views

 • จดจ้อง,จด ๆ จ้อง ๆ

  แปลว่า
  ก. ตั้งท่าจะทําแล้วไม่ลงมือทําเพราะไม่แน่ใจ.

  321
  views

 • จดทะเบียน

  แปลว่า
  (กฎ) ก. ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท.

  382
  views

 • จดหมัด

  แปลว่า
  ก. ตั้งท่ามวย.

  185
  views

 • จดุรงค์

  แปลว่า
  [จะดุรง] (แบบ) ว. องค์ ๔. (ป. จตุร + องฺค).

  230
  views

 • จดูร,จดูร-

  แปลว่า
  [จะดูระ-] ว. สี่ เช่น จดูรพรรค ว่า รวม ๔ อย่าง. (ม. คําหลวง นครกัณฑ์).

  407
  views

 • จดไม่ลง

  แปลว่า
  (ปาก) ก. ไม่กล้าซื้อเพราะราคาแพงมาก.

  641
  views

 • จตุ,จตุ-

  แปลว่า
  [จะตุ-] ว. สี่, ใช้ประกอบหน้าคําที่มาจากภาษาบาลี. (ป.).

  859
  views