รวมพจนานุกรมไทย ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# พจนานุกรมไทย แปลว่า ตัวอย่าง
1 กงเกวียนกำเกวียน (สํา) ใช้เป็นคําอุปมาหมายความว...
2 กระต่ายตื่นตูม (สํา) น. ใช้เปรียบเทียบคนที่แส...
3 กระเชอก้นรั่ว (สํา) ว. สุรุ่ยสุร่าย, ไม่รู้จ...
4 กระเหี้ยนกระหือรือ ก. แสดงความกระตือรือล้นเอาจริง...
5 กระแนะกระแหน [-แหฺน] ก. พูดกระทบหรือพูดเป็น...
6 กลับกลอก ก. ไม่อยู่กับร่องกับรอย, พลิกแ...
7 กะ,กะ- ๕ พยางค์หน้าอันใช้เป็น กระ- ได้,...
8 การันต์ [การัน] น. “ที่สุดอักษร”, ตัวอ...
9 กำพืด น. เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, (มักใ...
10 กิตติกรรมประกาศ น. ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแ...
11 กินน้ำไม่เผื่อแล้ง (สํา) ก. มีอะไรใช้หมดทันทีไม่ค...
12 กินสี่ถ้วย ก. กินเลี้ยงในงานมงคล [สี่ถ้วย...
13 กุรุส น. มาตรานับจำนวน เท่ากับ ๑๒ โห...
14 ขยุ้มตีนหมา น. ชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีพ...
15 ขัดเขมร ก. ถกเขมร เช่น ทะเลาะกูกําหมัด...
16 ขุนไม่ขึ้น,ขุนไม่เชื่อง (สํา) ว. เลี้ยงไม่เชื่อง มีแต่...
17 คดในข้องอในกระดูก (สํา) ว. มีสันดานคดโกง.
18 คางคกขึ้นวอ (สํา) น. คนที่มีฐานะตํ่าต้อย พ...
19 คำนำ น. คําอธิบายหรือชี้แจงเหตุที่เ...
20 คำประสม น. คําที่เกิดจากการนําคํามูลที...
21 คำพ้องรูป น. คำที่เขียนเหมือนกันแต่มีควา...
22 คำพ้องเสียง น. คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เข...
23 คำหลวง น. คําประพันธ์ซึ่งเป็นพระราชนิ...
24 คิดเล็กคิดน้อย ก. คิดละเอียดถี่ถ้วนเกินไป ไม่...
25 คุณูปการ,คุโณปการ [คุนูปะกาน, คุโน-] น. การอุดหน...
26 ฆ่าควายเสียดายเกลือ,ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก (สํา) ก. ทําการใหญ่ไม่ควรตระหน...
27 จาบัล,จาบัลย์ [-บัน] (แบบ) ก. หวั่นไหว, กระส...
28 จูงจมูก ก. อาการที่จับเชือกที่สนตะพายจ...
29 ชลนัยน์,ชลนา,ชลเนตร (กลอน) น. นํ้าตา.
30 ชลาสินธุ์ น. ทะเล, แม่น้ำ, เช่น ข้าเป็นไ...
31 ดินพอกหางหมู (สํา) ที่คั่งค้างพอกพูนขึ้นเรื...
32 ตรากตรำ [ตฺรากตฺรํา] ว. ทนทําอย่างไม่ค...
33 ตามใจปากมากหนี้ (สํา) ก. เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปล...
34 ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ (สํา) ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไ...
35 ตีวัวกระทบคราด (สํา) ก. โกรธคนหนึ่งแต่ทําอะไร...
36 ตีสองหน้า ก. ทําให้ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างเข้าใจ...
37 ถอดความ ก. แปลให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้น...
38 ถีบหัวส่ง (สํา) ก. ไล่ไปให้พ้น, ไม่ไยดีอ...
39 ทศกัณฐ์ น. “ผู้มีสิบคอ” คือ ท้าวราพณ์ใ...
40 ทำคุณบูชาโทษ (สํา) ก. ทําคุณแต่กลับเป็นโทษ,...
41 ทินกร [ทินนะกอน] น. พระอาทิตย์. (ป.,...
42 ทุรกันดาร ว. ที่ไปมาลําบากมาก, ที่ห่างไก...
43 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย (ราชา) ก. ถวาย (ใช้แก่ของที่ยก...
44 นฤคหิต [นะรึคะหิด] (โบ) น. ชื่อเครื่อ...
45 นักษัตร,นักษัตร ๑,นักษัตร- [นักสัด, นักสัดตฺระ-] น. ดาว,...
46 นาคี,นาคี ๑ (กลอน) น. งู เช่น นาคีมีพิษเพี...
47 น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก (สํา) แม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสีห...
48 น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง (สํา) ก. พูดมากแต่ได้เนื้อหาสา...
49 น้ำนิ่งไหลลึก (สํา) น. คนที่มีท่าหงิม ๆ มักจ...
50 บรรณานุกรม [บันนานุกฺรม] น. บัญชีรายชื่อห...
51 บรรลัย [บันไล] ก. ฉิบหาย, วอดวาย, ย่อ...
52 บราลี [บะรา-] น. ยอดเล็ก ๆ มีสัณฐานด...
53 บริบท [บอริบด] (ไว) น. คําหรือข้อควา...
54 บาทบงสุ์ [บาดทะ-] น. ละอองเท้า. (ป. ปาท...
55 บิตุรงค์ (กลอน) น. พ่อ. (ป. ปิตุ + องฺค...
56 ประดิษฐาน [ปฺระดิดสะถาน] ก. ตั้งไว้ (ใช้...
57 ปรารภ [ปฺรารบ] ก. กล่าวถึง; ตั้งต้น;...
58 ปริศนาอักษรไขว้ น. ปริศนาที่จะต้องตอบโดยการเติ...
59 ปฤษฎางค์ [ปฺริดสะดาง] น. อวัยวะเบื้องหล...
60 ปลาหมอแถกเหงือก (สำ) ก. กระเสือกกระสนดิ้นรน.
61 ปากปราศรัยใจเชือดคอ (สํา) ก. พูดดีแต่ใจคิดร้าย.
62 ปากว่าตาขยิบ (สํา) ก. พูดอย่างหนึ่แต่ทําอีก...
63 ปากหวานก้นเปรี้ยว (สํา) ก. พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จร...
64 ปากไม่มีหูรูด ว. ที่พูดพล่าม พูดพล่อย หรือพู...
65 ปีกกล้าขาแข็ง ก. พึ่งตัวเองได้, เป็นคําที่ผู...
66 ผมทรงมหาดไทย,ผมมหาดไทย (โบ) น. ทรงผมผู้ชายที่โกนรอบศี...
67 ฝนตกขี้หมูไหล (สํา) ก. พลอยเหลวไหลไปด้วยกัน,...
68 พจนารถ [พดจะนาด] น. เนื้อความของคําพู...
69 พฤตินัย (กฎ) น. ความหมายตามข้อเท็จจริง...
70 พักสมอง ก. หยุดทำงานที่ทำจำเจหรือหมกมุ...
71 พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ (สํา) ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะด...
72 พืชชั้นสูง น. พืชหลายเซลล์ แต่ละเซลล์ทําห...
73 พูดดีเป็นศรีแก่ปาก (สํา) น. พูดดีเป็นที่นิยมชมชอบ...
74 พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง (สํา) ก. พูดไปไม่มีประโยชน์ นิ...
75 ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด (สํา) ก. ฟังไม่ได้ความแจ่มชัด...
76 ภาษาคำโดด น. ภาษาแบบที่ใช้คำที่มีลักษณะโ...
77 ภาษาปาก น. ภาษาพูดที่แสดงความคุ้นเคย ไ...
78 ภาษาระดับทางการ น. ภาษาราชการ.
79 ภาษาระดับพิธีการ น. ภาษาแบบแผน.
80 ภาษาราชการ น. ภาษาที่ใช้สื่อสารในราชการแล...
81 ภาษาแบบแผน น. ภาษาที่ถือเป็นแบบฉบับที่จะต...
82 ภิรมย์ ดู อภิรมย์.
83 มฤค,มฤค- [มะรึก, มะรึกคะ-] น. สัตว์ป่าม...
84 มะเหงก [-เหฺงก] น. ด้านหลังของข้อนิ้ว...
85 มือถือสาก ปากถือศีล (สํา) ว. มักแสดงตัวว่าเป็นคนมี...
86 มือไม่พาย เอาตีนราน้ำ,มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ (สํา) ก. ไม่ช่วยทําแล้วยังขัดข...
87 ยกตนข่มท่าน (สํา) ก. ยกย่องตัวเองและข่มผู้...
88 ยุให้รำตำให้รั่ว (สํา) ก. ยุให้แตกกัน, ยุให้ผิด...
89 รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา (สํา) ก. ใฝ่ดีจะมีความสุขความเ...
90 รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ (สํา) ก. รักจะอยู่ด้วยกันนาน ๆ...
91 รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง (สํา) ก. ทําไม่ดีหรือทําผิดแล้...
92 รู้แล้วรู้รอด ก. เสร็จสิ้นกันที เช่น เรื่องน...
93 รโหฐาน น. ที่เฉพาะส่วนตัว. (ป. รโห +...
94 ลำไย น. (๑) ชื่อไม้ต้นชนิด Dimocarp...
95 ลิงได้แก้ว (สำ) น. ผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของส...
96 ลิ้นไม่มีกระดูก (สํา) ก. พูดสับปลับ กลับกลอกเอ...
97 ลูกขุนพลอยพยัก (สํา) น. ผู้ที่คอยว่าตามหรือเห...
98 วงเล็บปีกกา น. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้...
99 วร,วร- [วะระ-, วอระ-] น. พร; ของขวัญ....
100 วัวสันหลังหวะ น. คนที่มีความผิดติดตัวทําให้ค...
101 ศรัณย์ [สะรัน] ว. ซึ่งเป็นที่พึ่ง. (ส...
102 ศฤงคาร [สิงคาน, สะหฺริงคาน] น. สิ่งให...
103 ศฤงคารรส [สะหฺริงคานระรด] (วรรณ) น. รส...
104 ศัพท์บัญญัติ น. คำที่ตราหรือกำหนดขึ้นไว้ให้...
105 ศิษย์คิดล้างครู (สำ) น. ศิษย์เนรคุณที่มุ่งคิดจ...
106 สถุล [สะถุน] ว. หยาบ, ตํ่าช้า, เลวท...
107 สนอม [สะหฺนอม] ก. ถนอม.
108 สมุหกลาโหม,สมุหพระกลาโหม น. ตําแหน่งข้าราชการชั้นอัครมห...
109 สมเพช [-เพด] ก. สงสารสลดใจ, ควรได้รั...
110 สยามานุสติ [สะหฺยามมานุดสะติ, สะหฺยามานุด...
111 สรวล [สวน] ก. หัวเราะ, ราชาศัพท์ใช้...
112 สวยแต่รูป จูบไม่หอม (สํา) ว. มีรูปร่างงาม แต่มีควา...
113 สวรรค์ในอก นรกในใจ,สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ (สํา) น. ความสุขที่เกิดจากการท...
114 สัญประกาศ [สันยะปฺระกาด] น. เครื่องหมายว...
115 สัมปรายภพ,สัมปรายิกภพ [-ปะรายะ-, -ปะราย-, -ปะรายิกะ-...
116 สัมผัสสระ น. สัมผัสที่มีเสียงสระหรือเสีย...
117 สายยงยศ น. สายที่ข้าราชการทหารหรือตำรว...
118 สารัตถ,สารัตถ-,สารัตถะ [สารัดถะ-] น. เนื้อหาหลัก, ใจค...
119 สาวิตรี [-วิดตฺรี] น. คําสดุดีพระอาทิต...
120 สำรวจ [สำหฺรวด] ก. ตรวจสอบ เช่น สําร...
121 สิงขร [-ขอน] น. สิขร.
122 สิงสู่ (ปาก) ก. อยู่, มาอาศัยอยู่, เช...
123 สิทธิชัย น. ผู้มีความรู้ขลังในเวทมนตร์;...
124 สินธุ น. ลํานํ้า, แม่นํ้า, สายนํ้า,...
125 สินธุ์ (กลอน) น. ลำน้ำ, แม่น้ำ, สายน้...
126 สินธู (กลอน) น. ลำน้ำ, แม่น้ำ, สายน้...
127 สีซอให้ควายฟัง (สํา) ก. สั่งสอนแนะนำคนโง่มักไ...
128 สีหนาท น. สิงหนาท.
129 สุคติ [สุคะติ, สุกคะติ] น. ภูมิที่ถื...
130 สุนทรพจน์ [สุนทอนระ-, สุนทอระ-] น. คําพู...
131 สูจิบัตร น. ใบแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ในการป...
132 หงสบาท [หงสะบาด] ว. มีสีคล้ายเท้าหงส์...
133 หน้าตัวเมีย น. ลักษณะหน้าตาท่าทางคล้ายผู้ห...
134 หน้าไหว้หลังหลอก (สำ) ว. ต่อหน้าทำเป็นดี แต่พอล...
135 หมากัดอย่ากัดตอบ (สำ) ก. อย่าลดตัวลงไปต่อสู้หรื...
136 หยาดน้ำค้าง น. ชื่อเครื่องหมายรูปดังนี้ ํ...
137 หลงจู๊ น. ผู้จัดการ. (จ.).
138 หัวล้านได้หวี (สำ) น. ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป...
139 หัวหน่าว น. ส่วนของร่างกายอยู่ระหว่างท้...
140 หายน,หายนะ ๑ [หายะนะ, หายยะนะ] น. ความเสื่อ...
141 หาเหาใส่หัว (สำ) ก. รนหาเรื่องเดือดร้อนรำค...
142 หึ,หึ ๆ ว. เสียงดังเช่นนั้น.
143 อภินันทนาการ น. ความยินดียิ่ง เช่น ด้วยอภิน...
144 อร,อร ๒ [ออน, ออระ] (กลอน) น. ผู้หญิง,...
145 อักษรกลาง [อักสอน-] น. พยัญชนะที่คําเป็น...
146 อัชฌาสัย [-ไส] น. กิริยาดี; นิสัยใจคอ,...
147 อัญประกาศ [อันยะ-] น. เครื่องหมายวรรคตอน...
148 อัญประกาศเดี่ยว น. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้...
149 อัพภาส [อับพาด] น. คําซํ้า, ในไวยากรณ...
150 อาการนาม [อาการะนาม] (ไว) น. คํานามที่บ...
151 อุปมาอุปไมย [อุปะมาอุปะไม, อุบปะมาอุบปะไม]...
152 อุปมาโวหาร น. สํานวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่อ...
153 อโหสิกรรม [อะ-] น. กรรมที่เลิกให้ผล; การ...
154 เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง (สํา) ก. เกลียดตัวเขา แต่อยากไ...
155 เก็บหอมรอมริบ ก. เก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กละน้อย...
156 เขมา,เขมา ๒ [ขะเหฺมา] น. โกฐเขมา. (ดู โกฐเ...
157 เข็นครกขึ้นเขา (สํา) ก. ทํางานที่ยากลำบากอย่า...
158 เข้าลิลิต ก. สัมผัสคำระหว่างบทตามแบบการแ...
159 เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม (สํา) ก. ประพฤติตนตามที่คนส่วน...
160 เงี่ยน ก. อยากจัด, กระหายจัด, มีความร...
161 เซ็งแซ่ ว. ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด.
162 เทวษ [ทะเวด] น. การครํ่าครวญ, ความล...
163 เทศนาโวหาร น. สำนวนเขียนที่เป็นไปในลักษณะ...
164 เทอญ [เทิน] ว. เถิด (ใช้เป็นคําลงท้...
165 เปรมปรีดิ์ [-ปฺรี] ว. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบป...
166 เมฆา,เมฆินทร์,เมฆี (กลอน) น. เมฆ.
167 เรี่ยมเร้,เรี่ยมเร้เรไร (ปาก) ว. เรี่ยมมาก.
168 เรือพระที่นั่งชัย น. เรือพระที่นั่ง เช่น เรือสุพ...
169 เรื่องสั้น น. บันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ...
170 เลี้ยงเสียข้าวสุก ก. เลี้ยงแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไ...
171 เลี้ยงไม่เชื่อง ก. อาการของสัตว์บางชนิดเช่นนกก...
172 เสนี (กลอน) น. เสนา.
173 เสน่ห์จันทร์ขาว น. ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Aloc...
174 เสมา,เสมา ๑ [เส-มา] น. สีมา, เครื่องหมายบอ...
175 เสล,เสล-,เสลา,เสลา ๑ [-ละ-, -ลา] น. ภูเขา, หิน.\nว....
176 เสสรวล [-สวน] ก. หัวเราะร่าเริง, หัวเ...
177 เสียงนกเสียงกา (สำ) น. ความเห็นของคนที่ไม่มีอ...
178 เสือก ก. ไสไป, ผลักไป; สาระแน, (เป็น...
179 เหน็บแนม ว. อาการที่พูดเสียดสีแคะไค้กระ...
180 เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ (สํา) ว. หยิบหย่ง, ทําอะไรไม่จ...
181 เหล้าแห้ง (ปาก) น. ยาเสพติดชนิดหนึ่งประเ...
182 เห็นช้างเท่าหมู (สำ) ก. เห็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งแม้...
183 เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม (สำ) ก. เอาลูกของคนอื่นมาเลี้ย...
184 แกว่งตีนหาเสี้ยน,แกว่งเท้าหาเสี้ยน (สํา) ก. รนหาเรื่องเดือดร้อน.
185 แข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ (สำ) ก. รู้ประมาณความสามารถของ...
186 แคลเซียมคาร์ไบด์ น. ชื่อสารประกอบ มีสูตรเคมี Ca...
187 แดนไตร น. โลกทั้ง ๓ ได้แก่ กามภพ คือภ...
188 แปรพระราชฐาน [-พฺระราดชะถาน] (ราชา) ก. เปลี...
189 แผลริมแข็ง น. แผลที่อวัยวะสืบพันธุ์เนื่อง...
190 แรงหนีศูนย์กลาง (ฟิสิกส์) น. แรงที่กระทําต่อเท...
191 โขยกเขยก [-ขะเหฺยก] ว. กะโผลกกะเผลก.
192 โตมร,โตมร- [-มอน, โตมะระ-] น. อาวุธสําหรั...
193 โศกเศร้า ว. มีความทุกข์โศกเสียใจอาลัยอา...
194 โสน,โสน ๒ [สะโหฺน] ดู ด้วงโสน.
195 โอดครวญ ก. รํ่าไห้, ครํ่าครวญ; รํ่ารํา...
196 ใกล้เกลือกินด่าง (สํา) ก. มองข้ามหรือไม่รู้ค่าข...
197 ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ส. คําใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใ...
198 ได้คืบจะเอาศอก (สำ) ต้องการได้มากกว่าที่ได้มา...
199 ไพรสณฑ์,ไพรสัณฑ์,ไพรสาณฑ์ น. แนวป่า.
200 ไม้จัตวา น. เครื่องหมายวรรณยุกต์ รูปดัง...

เมนูแนะนำ

Vocab cloud