ค้นหาปรัชญาจีน

หมวด ผ

หมวด ผ

ปรัชญาจีน

ผู้ที่ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจ ทำสิ่งใดก็ไม่บรรลุผู้ที่ขาดคุณธรรม ย่อมไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ ผู้ที่ขาดความรู้ ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล
ผู้ที่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ จักไม่ยุติกลางคันผู้ที่ยิ้มแทนที่จะโกรธ คือผู้ที่เข้มแข็งกว่าเสมอ
ผู้ที่รู้ว่าด้อยความรู้ จึงจะเตือนตัวเองได้ ผู้ที่รู้ว่าลำบาก จึงจะฝึกตนให้เข้มแข็งผู้ที่อดกลั้นความอยากได้ ย่อมไม่มีหนี้
ผู้ที่เอาชนะผู้อื่นได้ เป็นคนเข้มแข็ง ผู้ที่เอาชนะตัวเองได้ เป็นคนมีอำนาจผู้มีใจตั้งมั่น ย่อมชนะฟ้า ผู้ไร้ความตั้งมั่น ฟ้าย่อมชนะคน
ผู้ใดรู้จักใช้พู่กัน จะไม่ต้องขอทานเขากิน

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ