ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวด Suggestion - คำแนะนำ

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Above all

แปลว่า อย่างแรกเลยนะ

After all

แปลว่า สุดท้ายแล้ว, นอกจากนั้น

And so on and so forth

แปลว่า เป็นต้น

As far

แปลว่า เกี่ยวกับ..., ในเรื่องของ... (ใช้เริ่มต้นในการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

As to

แปลว่า ในเรื่องของ...

By the way

แปลว่า อนึ่ง, อีกประการหนึ่ง

Either way

แปลว่า อยู่แล้ว, อย่างไรก็ตาม

First of all

แปลว่า อย่างแรกเลยนะ

Have a good weekend!

แปลว่า สุขสันต์วันหยุดนะ

Have a nice day!

แปลว่า ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะ!

Have a safe trip!

แปลว่า เดินทางปลอดภัยนะ

If I’m not mistaken

แปลว่า ถ้าฉัน(คิด/ตัดสินใจ)ไม่ผิด

In a word

แปลว่า พูดสั้นๆว่า

In brief

แปลว่า พูดสั้นๆว่า

In other words

แปลว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง, กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า

In short

แปลว่า พูดสั้นๆว่า

Just for the record

แปลว่า เพื่อให้คุณรู้,...

Not to mention...

แปลว่า นี่ยังไม่ได้พูดถึง...

On the contrary

แปลว่า โดยตรงกันข้าม

Say hi to…

แปลว่า ฝากสวัสดี … (ฝากให้คนๆหนึ่งกล่าวทักทาย/สวัสดีคนที่คุณคิดถึงแทนคุณ)

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม