ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "อาภรณ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "อาภรณ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
วัตถาคำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
วัตถาลังการคำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
วัตถาภรณ์คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
วัตถ์คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
ภูษาคำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
กล้องถ่ายรูปคำไวพจน์ กล้อง
น้ำผึ้งคำไวพจน์ น้ำหวาน
น้ำหวานในดอกไม้คำไวพจน์ น้ำหวาน
ของกินคำไวพจน์ อาหาร

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม" เหมือนกับ "อาภรณ์"   ได้แก่