ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ส่ายตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ส่ายตา

    หมวดหมู่ มอง

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ส่ายตา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มองมอง
ตาคำไวพจน์ ดวงตา
มุ่งดูมอง
เมียงมองมอง
มองเมียงมอง
ทอดสายตามอง
บงมอง
ส่งสายตามอง
ดูมอง