คำไวพจน์

มหิงสา

คำศัพท์

คำไวพจน์ ควาย ›

กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

1

คำไวพจน์ วัว ›

กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

1