ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พระพาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระพาย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มารุตคำไวพจน์ ลม
วาโยคำไวพจน์ ลม
ศางดีคำไวพจน์ พระวิษณุ
พระนารายณ์คำไวพจน์ พระวิษณุ
วัชรินทร์คำไวพจน์ พระอินทร์
มรุตวานคำไวพจน์ พระอินทร์
ทิวากรคำไวพจน์ พระอาทิตย์
ทินกรคำไวพจน์ พระอาทิตย์
อาภากรคำไวพจน์ พระอาทิตย์

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ลม" เหมือนกับ "พระพาย"   ได้แก่