ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พระทศพลญาณ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระทศพลญาณ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
พระทศญาณคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระโลกนาถคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
ชินศรีคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระสมณโคดมคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระสัพพัญญูคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
โลกชิตคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
พระชินวรคำไวพจน์ พระพุทธเจ้า