ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ปัจนึก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ปัจนึก"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
อริศัตรู
ข้าศึกศัตรู
เวรีศัตรู
วิปักษ์ศัตรู
คนโกงศัตรู
ริปูศัตรู
ริปุศัตรู
เสี้ยนศึกศัตรู
เสี้ยนหนามแผ่นดินศัตรู