ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บุรุษ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บุรุษ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ชนคำไวพจน์ คน
มานพคำไวพจน์ คน
มนุษย์คำไวพจน์ คน
นรคำไวพจน์ คน
มรรตยคำไวพจน์ คน
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
สัญจรคำไวพจน์ ไป
ยาตราคำไวพจน์ ไป
เต้าคำไวพจน์ ไป

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คน" เหมือนกับ "บุรุษ"   ได้แก่