ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ชนคำไวพจน์ คน
มานพคำไวพจน์ คน
มนุษย์คำไวพจน์ คน
บุรุษคำไวพจน์ คน
มรรตยคำไวพจน์ คน

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คน" เหมือนกับ "นร"   ได้แก่