ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ตรีโลกนาถ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ตรีโลกนาถ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มหาเทพคำไวพจน์ พระอิศวร
ภูเตศคำไวพจน์ พระอิศวร
ทรงอินทรชฎาคำไวพจน์ พระอิศวร
ศังกรคำไวพจน์ พระอิศวร
มเหศวรคำไวพจน์ พระอิศวร
ภูเตศวรคำไวพจน์ พระอิศวร
ปศุบดีคำไวพจน์ พระอิศวร
จันทรเศขรคำไวพจน์ พระอิศวร