ดับจิต

คำศัพท์

คำไวพจน์ ตาย ›

กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

1