ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "จิตวิสัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "จิตวิสัย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ประทุฐจิตคำไวพจน์ จิต
ประทุษฏจิตคำไวพจน์ จิต
สมาธิคำไวพจน์ จิต
ประทุษฐจิตคำไวพจน์ จิต
จิตใจคำไวพจน์ จิต
เจตสิกคำไวพจน์ จิต
เถยจิตคำไวพจน์ จิต
หัวจิตหัวใจคำไวพจน์ จิต
สมุฏฐานคำไวพจน์ จิต