ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "จิตร"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "จิตร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เถยจิตจิต
จิตวิสัยจิต
ประทุษฐจิตจิต
จิตใจจิต
เจตสิกจิต
หัวจิตหัวใจจิต
สมุฏฐานจิต