ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "จริม"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/2

    จริม

    หมวดหมู่ จิต

  • 2/2

    จริม-

    หมวดหมู่ จิต

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "จริม"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เถยจิตจิต
จิตวิสัยจิต
ประทุษฐจิตจิต
จิตใจจิต
เจตสิกจิต
หัวจิตหัวใจจิต
สมุฏฐานจิต
ฌานจิต