ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "คำกล่าว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "คำกล่าว"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
คำอธิบายคำไวพจน์ ถ้อยคำ
กถามุขคำไวพจน์ ถ้อยคำ
สัมโมทนียกถาคำไวพจน์ ถ้อยคำ
ปาฐกถาคำไวพจน์ ถ้อยคำ
กถามรรคคำไวพจน์ ถ้อยคำ
ธรรมกถาคำไวพจน์ ถ้อยคำ
อารัมภกถาคำไวพจน์ ถ้อยคำ
อารัมภบทคำไวพจน์ ถ้อยคำ
กถาคำไวพจน์ ถ้อยคำ