ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "คาถา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ หมวด "ร้อยกรอง" เหมือนกับ "คาถา"   ได้แก่