กาตยายนี

คำศัพท์

คำไวพจน์ นางอุมา ›

กลุ่มคำไวพจน์คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

1