ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กมเลศ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กมเลศ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
กมลดอกบัว
กมลาศดอกบัว
บัวดอกบัว
โกมลดอกบัว
กระมลดอกบัว
อุบลดอกบัว
ปทุมาคำไวพจน์ ดอกบัว
นิโลตบลคำไวพจน์ ดอกบัว
สัตตบงกชคำไวพจน์ ดอกบัว

คำศัพท์ หมวด "ดอกบัว" เหมือนกับ "กมเลศ"   ได้แก่