ค้นหาคำไวพจน์

คำไวพจน์ หมวดตัวอักษร พ

คำไวพจน์ - หน้า 2/4 มีดังรายการต่อไปนี้

พระจักรี

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระวิษณุ

พระชินวร

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระชินสีห์

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระตถาคต

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระทรงหงส์

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพรหม

พระทศญาณ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระทศพลญาณ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระธรรมราช

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระนารายณ์

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระวิษณุ

พระปิตุลา

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

พระผู้มีพระภาคเจ้า

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระพาย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ลม

พระรอง

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

พระฤๅสาย

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

พระศากยมุนี

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระสมณโคดม

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระสัพพัญญู

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระสุคต

หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระหน่อ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไวพจน์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ