คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

จำนวนทั้งหมด 31 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
 1. กษัตร
 2. กษัตริย์
 3. กษัตรีศูร
 4. ขัตติยวงศ์
 5. จอมราช
 6. ท่านไท้ธรณี
 7. ท้าวธรณิศ
 8. ธรณิศ
 9. ธรณิศร
 10. ธรณิศวร์
 11. ธรณีศวร
 12. ธราธิบดี
 13. ธราธิป
 14. ธรารักษ์
 15. ธเรศ
 16. นรินทร์
 17. นฤบดี
 18. นฤเบศน์
 19. นโรดม
 20. บดินทร์
 21. ปิ่นเกล้าธาษตรี
 22. พระเจ้าเเผ่นดิน
 23. ภูบดินทร์
 24. ภูบดี