คำไวพจน์ คือ

จำนวนทั้งหมด 6 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ คือ
  1. ครือ
  2. คือ
  3. ตกว่า
  4. เท่ากับ
  5. เมาะ
  6. ได้แก่