คำไวพจน์ คติ

จำนวนทั้งหมด 18 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ คติ
 1. การไป
 2. คดี
 3. ความเป็นไป
 4. ทิฏฐานุคติ
 5. บทเรียน
 6. บุรุษธรรม
 7. ภาษิต
 8. ลัทธิ
 9. วิธี
 10. วิธี
 11. สัตบถ
 12. สุภาษิต
 13. อนัญคติ
 14. อุปบัติ
 15. เวท
 16. เวท-
 17. แนวทาง
 18. แบบอย่าง