คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง

จำนวนทั้งหมด 8 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
  1. นฤปัตนี
  2. นางผู้เป็นใหญ่
  3. นางพญา
  4. พระมเหสี
  5. พระราชินี
  6. มเหสี
  7. ราชญี
  8. ราชินี