คำไวพจน์ กตัญญู

จำนวนทั้งหมด 8 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ กตัญญู
  1. กตัญญุตา
  2. กตัญญู
  3. กตัญญูกตเวที
  4. กตเวที
  5. รู้คุณ
  6. รู้คุณคน
  7. รู้จักบุญคุณ
  8. สำนึกบุญคุณ