ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/2

 • อดีตกาล

  คำขยาย + คำหลัก

 • อดีตชาติ

  คำขยาย + คำหลัก

 • อธิการบดี

  คำขยาย + คำหลัก

 • อนามัย

  คำขยาย + คำหลัก

 • อรรถกถา

  คำขยาย + คำหลัก

 • อรรถคดี

  คำขยาย + คำหลัก อรรถ + คดี

  อ่านว่า อัด-ถะ-คะ-ดี

 • อรรธจันทร์

  คำขยาย + คำหลัก

 • อริยบุคคล

  คำขยาย + คำหลัก

 • อักษรศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก อักษร + ศาสตร์

  อ่านว่า อัก-สอน-ระ-สาด

 • อัคคีภัย

  คำขยาย + คำหลัก

 • อัฏฐางคิกมรรค

  คำขยาย + คำหลัก

 • อัฒจันทร์

  คำขยาย + คำหลัก อัฒ + จันทร์

  อ่านว่า อัด-ทะ-จัน

 • อาณาเขต

  คำขยาย + คำหลัก อาณา + เขต

  อ่านว่า อา-นา-เขด

 • อิทธิพล

  คำขยาย + คำหลัก

 • อินทรธนู

  คำขยาย + คำหลัก

 • อินทรธิบดี

  คำขยาย + คำหลัก

 • อิสรภาพ

  คำขยาย + คำหลัก อิสร + ภาพ

  อ่านว่า อิด-สะ-หระ-พาบ

 • อุณหภูมิ

  คำขยาย + คำหลัก

  อ่านว่า อุน-หะ-พูม

 • อุดมคติ

  คำขยาย + คำหลัก

 • อุตสาหกรรม

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ