ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/1

 • จตุบท

  คำขยาย + คำหลัก

 • จตุปัจจัย

  คำขยาย + คำหลัก

 • จตุโลกบาลจตุสดมภ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • จักขวาพาธ

  คำขยาย + คำหลัก

 • จักขุวิญญาณ

  คำขยาย + คำหลัก

 • จักขุสัมผัส

  คำขยาย + คำหลัก

 • จักรพรรดิ

  คำขยาย + คำหลัก

 • จักรราศี

  คำขยาย + คำหลัก

 • จันทรคติ

  คำขยาย + คำหลัก

 • จิตรกร

  คำขยาย + คำหลัก

 • จินตกวี

  คำขยาย + คำหลัก

 • จีรกาล

  คำขยาย + คำหลัก

 • จุฑารัตน์

  คำขยาย + คำหลัก

 • จุลทรรศน์

  คำขยาย + คำหลัก

 • จุลภาค

  คำขยาย + คำหลัก

 • จุลินทรีย์

  คำขยาย + คำหลัก

 • จุฬาลงกรณ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • จุฬาลักษณ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • เจดียสถาน

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ