คำสนธิ

รโหฐาน

คำสนธิ

คำพื้นรหสฺ + ฐาน

1

คำพื้นรหสฺ + ฐาน

2