รวมคำสนธิ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# คำสนธิ คำพื้น
1 กตัญชลี กต + อัญชลี
2 กรกฎาคม
3 กรกฎาคม 
4 กรินทร์
5 กันยายน
6 กาญจนามัย
7 กาญจนามัย 
8 กิตยากร
9 กินนร
10 กินนรี
11 กุมภาพันธ์
12 กุศโลบาย
13 ขีปนาวุธ
14 คงคาลัย คงคา + อาลัย
15 คชินทร์ คช + อินทร์
16 คณาจารย์
17 คมนาคม
18 คุรุปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
19 คุรูปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
20 คุโรปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
21 คเชนทร์ คช + อินทร์
22 จตุปาทาน
23 จักขวาพาธ
24 จินตนาการ
25 จุลินทรีย์
26 จุฬาภรณ์
27 จุฬาลงกรณ์
28 ชลาลัย
29 ชโลทร
30 ดรุโณทยาน
31 ดรุโณทยาน 
32 ตุลาคม
33 ทรลักษณ์ ทุสฺ + ลักษณ์
34 ทรัพยากร
35 ทันตานามัย
36 ทุตานุทูต
37 ทุรคติ ทุสฺ + คติ
38 ทุรชน
39 ทุรชน ทุสฺ + ชน
40 ธนคาร
41 ธนาณัติ
42 ธันวาคม
43 ธาตวากร
44 นครินทร์
45 นภาลัย
46 นาคินทร์
47 นาคินทร์ นาค + อินทร์
48 นาเนก
49 นิรทุกข์ นิสฺ + ทุกข์
50 นิรภัย นิสฺ + ภัย
51 นิราพาธ
52 นิราพาธ 
53 นีโลตบล
54 นเรศวร
55 นเรศวร 
56 นโยบาย
57 นโยบาย 
58 บดินทร์
59 บรรณารักษ์
60 บุริโสดม บุริส + อุดม
61 ปรมินทร์
62 ปรเมนทร์
63 ผลานิสงส์
64 ผลานิสงส์ 
65 พนาลัย
66 พนาลัย 
67 พรหมชาติ พฺรหฺมนฺ + ชาติ
68 พฤศจิกายน
69 พฤษภาคม
70 พลานามัย
71 พันธนาการ
72 พุทธางกูร
73 พุทธานุภาพ พุทธ + อานุภาพ
74 พุทธานุภาพ
75 พุทโธวาท
76 พุทโธวาท พุทธ + โอวาท
77 ภยาคติ
78 ภัณฑาคาร
79 มกราคม
80 มกราคม 
81 มนินทร์
82 มหรรณพ มหา + อรรณพ
83 มหรรณพ มหา + อรรณพ
84 มหัศจรรย์ มหา + อัศจรรย์
85 มหานิสงส์
86 มหิทธิ มหา + อิทธิ
87 มหินทร์
88 มัคคุเทศก์ มัคค + อุเทศก์
89 มัคคุเทศก์
90 มัคคุเทศน์ มัคค + อุเทศน์
91 มัคยาจารย์
92 มิจฉาชีพ
93 มิถุนายน
94 มีนาคม
95 มุนินทร์ มุนี + อินทร์
96 มเหาฬาร มหา + โอฬาร
97 มโนธรรม มนสฺ + ธรรม
98 มโนภาพ มนสฺ + ภาพ
99 มโนภาว มนสฺ + ภาว
100 มโหสถ มหา + โอสถ
101 มโหฬาร มหา + โอฬาร
102 ยโสธร
103 รังสิโยภาส รังสี + โอภาส
104 รังสิโยภาส
105 รัชชูปการ
106 รัฏฐาภิบาล
107 ราชานุสรณ์
108 ราชินทร์เคหาภิบาล
109 ราชินยานุสรณ์
110 ราชินูปถัมภ์
111 ราชูปถัมภ์
112 ราชูปถัมภ์ชโลทร
113 ราชูปโภค ราช + อุปโภค
114 ราเมศวร
115 ราโชบาย
116 ราโชวาท
117 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
118 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
119 วชิราวุธ
120 วราภรณ์
121 วราภรณ์ 
122 วัตถาภรณ์
123 วันทนาการ
124 วัลยาภรณ์
125 วิทยาการ
126 วิทยาคม
127 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
128 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
129 วิเทโศบาย
130 วโรดม
131 วโรดม 
132 ศิลปาชีพ
133 ศิษยานุศิษย์
134 ศิโรเมฐน์ ศิรสฺ + เมธน์
135 สงสาร
136 สงสาร 
137 สมณาจารย์
138 สมาคม สํ + อาคม
139 สมาคม สํ + อาคม
140 สมาจาร สํ + อาจาร
141 สมาทาน สํ + อาทาน
142 สมาส สํ + อาส
143 สมิทธิ สํ + อิทธิ
144 สมุทัย สํ + ยุทัย
145 สมุทัย สํ + อุทัย
146 สังกร สํ + กร
147 สังขาร สํ + ขาร
148 สังขาร สํ + ขาร
149 สังคม
150 สังคม สํ + คม
151 สังวร สํ + วร
152 สังวาส สํ + วาส
153 สังสรรค์ สํ + สรรค์
154 สังสันทน์ สํ + สนฺทน
155 สังสาร สํ + สาร
156 สังหรณ์ สํ + หรณ์
157 สังหาร สํ + หาร
158 สังโยค สํ + โยค
159 สังโยคสังสรรค์
160 สัญจร สํ + จร
161 สัณฐาน สํ + ฐาน
162 สัณฐานกินนร
163 สันนิบาต สํ + นิบาต
164 สัมปทาน
165 สัมผัส
166 สัมภาร สํ + ภาร
167 สามัคยาจารย์
168 สิงหาคม
169 สินธวาณัติ
170 สินธวานนท์
171 สุรางค์
172 สุริโยทัย
173 สุโขทัย
174 สุโขทัย 
175 สโมสร สํ + โอสร
176 หัตถาจารย์
177 หัตถาจารย์ 
178 หัสดาภรณ์
179 หัสดินทร์
180 หิมาลัย
181 หิมาลัย 
182 อนามัย
183 อมรินทร์
184 อรินทร์ อริ + อินทร์
185 อัคโยภาส อัคคี + โอภาส
186 อัธยาศัย อธิ + อาศัย
187 อายุรเวช
188 อินทรธิบดี
189 อุตรีสาน อุตร + อีสาน
190 อุปรากร
191 อเนก อน + เอก
192 อเรนทร์ อริ + อินทร์
193 เตโชธาตุ เตชสฺ + ธาตุ
194 เทพารักษ์
195 เทศาภิบาล เทศ + อภิบาล
196 เมษายน
197 โภไคศวรรย์
198 โลกาธิบดี
199 โลกาธิปไตย
200 ไพรินทร์

เมนูแนะนำ

Vocab cloud