ค้นหาคำสนธิ

คำสนธิ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noคำสนธิคำพื้น
Noคำสนธิคำพื้น
1สุริโยทัย
2กรกฎาคม
3อัคโยภาสอัคคี + โอภาส
4สินธวานนท์
5สังสันทน์สํ + สนฺทน
6กตัญชลีกต + อัญชลี
7สุโขทัย
8กาญจนามัย
9กุศโลบาย
10อนามัย
11พุทโธวาท
12บดินทร์
13คมนาคม
14สมุทัยสํ + ยุทัย
15ราชานุสรณ์
16วโรดม
17กรกฎาคม 
18นโยบาย 
19ราโชวาท
20จุลินทรีย์
21พลานามัย
22นโยบาย
23อุตรีสานอุตร + อีสาน
24รังสิโยภาส
25จินตนาการ
26จุฬาลงกรณ์
27สินธวาณัติ
28สุโขทัย 
29ราชินยานุสรณ์
30ศิลปาชีพ
31คุรูปกรณ์คุรุ + อุปกรณ์
32นเรศวร
33ภยาคติ
34กินนรี
35มัคคุเทศก์
36ขีปนาวุธ
37มโหสถมหา + โอสถ
38กรินทร์
39ผลานิสงส์
40หัตถาจารย์
41สามัคยาจารย์
42ทรัพยากร
43นครินทร์
44กุมภาพันธ์
45กินนร
46ปรมินทร์
47ไพรินทร์
48อเนกอน + เอก
49ธันวาคม
50มกราคม
51ธนาณัติ
52บรรณารักษ์
53ดรุโณทยาน
54ชลาลัย
55ชโลทร
56ยโสธร
57บุริโสดมบุริส + อุดม
58พฤษภาคม
59เทพารักษ์
60รโหฐานรหสฺ + ฐาน
61ราชูปโภคราช + อุปโภค
62ศิษยานุศิษย์
63รัฏฐาภิบาล
64มโนภาพมนสฺ + ภาพ
65ปรเมนทร์
66วโรดม 
67วิเทโศบาย
68มหรรณพมหา + อรรณพ
69อินทรธิบดี
70สัมผัส
71วิทยาลัยวิทย + อาลัย
72สโมสรสํ + โอสร
73ดรุโณทยาน 
74มหัศจรรย์มหา + อัศจรรย์
75มกราคม 
76มหานิสงส์
77นเรศวร 
78มโหฬารมหา + โอฬาร
79ราชูปถัมภ์ชโลทร
80สมาคมสํ + อาคม
81ราชินทร์เคหาภิบาล
82พันธนาการ
83จักขวาพาธ
84พุทธานุภาพ
85หัสดาภรณ์
86สมณาจารย์
87กาญจนามัย 
88หัตถาจารย์ 
89วิทยาคม
90สังคม
91สิงหาคม
92คณาจารย์
93นภาลัย
94คุรุปกรณ์คุรุ + อุปกรณ์
95วิทยาการ
96สุรางค์
97ธาตวากร
98คเชนทร์คช + อินทร์
99มโนภาวมนสฺ + ภาว
100โลกาธิปไตย
101มุนินทร์มุนี + อินทร์
102อายุรเวช
103สงสาร 
104กันยายน
105สงสาร
106สัณฐานกินนร
107พนาลัย
108ราชินูปถัมภ์
109อัธยาศัยอธิ + อาศัย
110คุโรปกรณ์คุรุ + อุปกรณ์
111กิตยากร
112มหิทธิมหา + อิทธิ
113สมาทานสํ + อาทาน
114สัณฐานสํ + ฐาน
115มิจฉาชีพ
116จตุปาทาน
117โภไคศวรรย์
118ราโชบาย
119สมิทธิสํ + อิทธิ
120สังกรสํ + กร
121โลกาธิบดี
122ราเมศวร
123ทันตานามัย
124วัลยาภรณ์
125สมาสสํ + อาส
126วันทนาการ
127อุปรากร
128พุทธางกูร
129มหินทร์
130หิมาลัย
131ภัณฑาคาร
132หัสดินทร์
133มีนาคม
134สมาจารสํ + อาจาร
135คงคาลัยคงคา + อาลัย
136จุฬาภรณ์
137ราชูปถัมภ์
138ธนคาร
139พรหมชาติพฺรหฺมนฺ + ชาติ
140มโนธรรมมนสฺ + ธรรม
141คชินทร์คช + อินทร์
142นิราพาธ
143นิราพาธ 
144ทุรคติทุสฺ + คติ
145มัคยาจารย์
146สังขารสํ + ขาร
147สังหรณ์สํ + หรณ์
148ผลานิสงส์ 
149พฤศจิกายน
150สังวาสสํ + วาส
151อเรนทร์อริ + อินทร์
152นีโลตบล
153วัตถาภรณ์
154เตโชธาตุเตชสฺ + ธาตุ
155ตุลาคม
156นิรภัยนิสฺ + ภัย
157อรินทร์อริ + อินทร์
158นาเนก
159นาคินทร์
160พนาลัย 
161ทุรชน
162วชิราวุธ
163สัญจรสํ + จร
164มิถุนายน
165เมษายน
166มัคคุเทศน์มัคค + อุเทศน์
167รัชชูปการ
168สังสรรค์สํ + สรรค์
169เทศาภิบาลเทศ + อภิบาล
170ทุตานุทูต
171มเหาฬารมหา + โอฬาร
172วราภรณ์
173สังวรสํ + วร
174สัมปทาน
175อมรินทร์
176มนินทร์
177สังโยคสํ + โยค
178สังสารสํ + สาร
179หิมาลัย 
180ศิโรเมฐน์ศิรสฺ + เมธน์
181สันนิบาตสํ + นิบาต
182วราภรณ์ 
183นิรทุกข์นิสฺ + ทุกข์
184สังหารสํ + หาร
185สัมภารสํ + ภาร
186ราชินทร์
187ทรลักษณ์ทุสฺ + ลักษณ์
188สังโยคสังสรรค์
189คงคาลัย 
190ปริยานุช
191ทุรชาติ
192สัมพันธ์สํ + พนฺธ
193เทศภิบาล
194สังขาร                        
195เคหาภิบาล
196สันธานสํ + ธาน
197สัญชาติสํ + ชาติ
198สัณฐิติสํ + ฐิติ