คำสนธิ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสนธิคำพื้น
Noคำสนธิคำพื้น
1กตัญชลีกต + อัญชลี
2กรกฎาคม
3กรกฎาคม 
4กรินทร์
5กันยายน
6กาญจนามัย
7กาญจนามัย 
8กิตยากร
9กินนร
10กินนรี
11กุมภาพันธ์
12กุศโลบาย
13ขีปนาวุธ
14คงคาลัยคงคา + อาลัย
15คงคาลัย 
16คชินทร์คช + อินทร์
17คเชนทร์คช + อินทร์
18คณาจารย์
19คมนาคม
20คุรุปกรณ์คุรุ + อุปกรณ์
21คุรูปกรณ์คุรุ + อุปกรณ์
22คุโรปกรณ์คุรุ + อุปกรณ์
23เคหาภิบาล
24จตุปาทาน
25จักขวาพาธ
26จินตนาการ
27จุลินทรีย์
28จุฬาภรณ์
29จุฬาลงกรณ์
30ชลาลัย
31ชโลทร
32ดรุโณทยาน
33ดรุโณทยาน 
34ตุลาคม
35เตโชธาตุเตชสฺ + ธาตุ
36ทรลักษณ์ทุสฺ + ลักษณ์
37ทรัพยากร
38ทันตานามัย
39ทุตานุทูต
40ทุรคติทุสฺ + คติ
41ทุรชน
42ทุรชาติ
43เทพารักษ์
44เทศภิบาล
45เทศาภิบาลเทศ + อภิบาล
46ธนคาร
47ธนาณัติ
48ธันวาคม
49ธาตวากร
50นครินทร์
51นภาลัย
52นโยบาย
53นโยบาย 
54นเรศวร
55นเรศวร 
56นาคินทร์
57นาเนก
58นิรทุกข์นิสฺ + ทุกข์
59นิรภัยนิสฺ + ภัย
60นิราพาธ
61นิราพาธ 
62นีโลตบล
63บดินทร์
64บรรณารักษ์
65บุริโสดมบุริส + อุดม
66ปรมินทร์
67ปรเมนทร์
68ปริยานุช
69ปิโยรสปิย + โอรส
70ผลานิสงส์
71ผลานิสงส์ 
72พนาลัย
73พนาลัย 
74พรหมชาติพฺรหฺมนฺ + ชาติ
75พฤศจิกายน
76พฤษภาคม
77พลานามัย
78พันธนาการ
79พุทธางกูร
80พุทธานุภาพ
81พุทโธวาท
82ไพรินทร์
83ภยาคติ
84ภัณฑาคาร
85โภไคศวรรย์
86มกราคมมกร + อาคม
87มนินทร์
88มโนธรรมมนสฺ + ธรรม
89มโนภาพมนสฺ + ภาพ
90มโนภาวมนสฺ + ภาว
91มหรรณพมหา + อรรณพ
92มหัศจรรย์มหา + อัศจรรย์
93มหานิสงส์
94มหิทธิมหา + อิทธิ
95มหินทร์
96มเหาฬารมหา + โอฬาร
97มโหสถมหา + โอสถ
98มโหฬารมหา + โอฬาร
99มัคคุเทศก์
100มัคคุเทศน์มัคค + อุเทศน์
101มัคยาจารย์
102มิจฉาชีพ
103มิถุนายน
104มีนาคม
105มุนินทร์มุนี + อินทร์
106เมษายน
107ยโสธร
108รโหฐานรหสฺ + ฐาน
109รังสิโยภาส
110รัชชูปการ
111รัฏฐาภิบาล
112ราชานุสรณ์
113ราชินทร์
114ราชินทร์เคหาภิบาล
115ราชินยานุสรณ์
116ราชินูปถัมภ์
117ราชูปถัมภ์
118ราชูปถัมภ์ชโลทร
119ราชูปโภคราช + อุปโภค
120ราโชบาย
121ราโชวาท
122ราเมศวร
123โลกาธิบดี
124โลกาธิปไตย
125วชิราวุธ
126วราภรณ์
127วราภรณ์ 
128วโรดม
129วโรดม 
130วัตถาภรณ์
131วันทนาการ
132วัลยาภรณ์
133วิทยาการ
134วิทยาคม
135วิทยาลัยวิทย + อาลัย
136วิเทโศบาย
137ศิโรเมฐน์ศิรสฺ + เมธน์
138ศิลปาชีพ
139ศิษยานุศิษย์
140สงสาร
141สงสาร 
142สมณาจารย์
143สมาคมสํ + อาคม
144สมาจารสํ + อาจาร
145สมาทานสํ + อาทาน
146สมาสสํ + อาส
147สมิทธิสํ + อิทธิ
148สมุทัยสํ + ยุทัย
149สโมสรสํ + โอสร
150สังกรสํ + กร
151สังขารสํ + ขาร
152สังขาร                        
153สังคม
154สังโยคสํ + โยค
155สังโยคสังสรรค์
156สังวรสํ + วร
157สังวาสสํ + วาส
158สังสรรค์สํ + สรรค์
159สังสันทน์สํ + สนฺทน
160สังสารสํ + สาร
161สังหรณ์สํ + หรณ์
162สังหารสํ + หาร
163สัญจรสํ + จร
164สัญชาติสํ + ชาติ
165สัณฐานสํ + ฐาน
166สัณฐานกินนร
167สัณฐิติสํ + ฐิติ
168สันธานสํ + ธาน
169สันนิบาตสํ + นิบาต
170สัมปทาน
171สัมผัส
172สัมพันธ์สํ + พนฺธ
173สัมภารสํ + ภาร
174สามัคยาจารย์
175สิงหาคม
176สินธวาณัติ
177สินธวานนท์
178สุโขทัย
179สุโขทัย 
180สุรางค์
181สุริโยทัย
182หัตถาจารย์
183หัตถาจารย์ 
184หัสดาภรณ์
185หัสดินทร์
186หิมาลัย
187หิมาลัย 
188อนามัย
189อเนกอน + เอก
190อมรินทร์
191อรินทร์อริ + อินทร์
192อเรนทร์อริ + อินทร์
193อัคโยภาสอัคคี + โอภาส
194อัธยาศัยอธิ + อาศัย
195อายุรเวช
196อินทรธิบดี
197อุตรีสานอุตร + อีสาน
198อุปรากร
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ