รวมคำสนธิ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# คำสนธิ คำพื้น
1 กตัญชลี กต + อัญชลี
2 กรกฎาคม
3 กรกฎาคม 
4 กรินทร์
5 กันยายน
6 กาญจนามัย
7 กาญจนามัย 
8 กิตยากร
9 กินนร
10 กินนรี
11 กุมภาพันธ์
12 กุศโลบาย
13 ขีปนาวุธ
14 คงคาลัย คงคา + อาลัย
15 คงคาลัย 
16 คชินทร์ คช + อินทร์
17 คณาจารย์
18 คมนาคม
19 คุรุปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
20 คุรูปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
21 คุโรปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
22 คเชนทร์ คช + อินทร์
23 จตุปาทาน
24 จักขวาพาธ
25 จินตนาการ
26 จุลินทรีย์
27 จุฬาภรณ์
28 จุฬาลงกรณ์
29 ชลาลัย
30 ชโลทร
31 ดรุโณทยาน
32 ดรุโณทยาน 
33 ตุลาคม
34 ทรลักษณ์ ทุสฺ + ลักษณ์
35 ทรัพยากร
36 ทันตานามัย
37 ทุตานุทูต
38 ทุรคติ ทุสฺ + คติ
39 ทุรชน ทุสฺ + ชน
40 ทุรชน
41 ทุรชาติ
42 ธนคาร
43 ธนาณัติ
44 ธันวาคม
45 ธาตวากร
46 นครินทร์
47 นภาลัย
48 นาคินทร์
49 นาคินทร์ นาค + อินทร์
50 นาเนก
51 นิรทุกข์ นิสฺ + ทุกข์
52 นิรภัย นิสฺ + ภัย
53 นิราพาธ
54 นิราพาธ 
55 นีโลตบล
56 นเรศวร
57 นเรศวร 
58 นโยบาย
59 นโยบาย 
60 บดินทร์
61 บรรณารักษ์
62 บุริโสดม บุริส + อุดม
63 ปรมินทร์
64 ปริยานุช
65 ปรเมนทร์
66 ผลานิสงส์
67 ผลานิสงส์ 
68 พนาลัย
69 พนาลัย 
70 พรหมชาติ พฺรหฺมนฺ + ชาติ
71 พฤศจิกายน
72 พฤษภาคม
73 พลานามัย
74 พันธนาการ
75 พุทธางกูร
76 พุทธานุภาพ
77 พุทธานุภาพ พุทธ + อานุภาพ
78 พุทโธวาท
79 พุทโธวาท พุทธ + โอวาท
80 ภยาคติ
81 มกราคม
82 มกราคม 
83 มนินทร์
84 มหรรณพ มหา + อรรณพ
85 มหรรณพ มหา + อรรณพ
86 มหัศจรรย์ มหา + อัศจรรย์
87 มหานิสงส์
88 มหิทธิ มหา + อิทธิ
89 มหินทร์
90 มัคคุเทศก์
91 มัคคุเทศก์ มัคค + อุเทศก์
92 มัคคุเทศน์ มัคค + อุเทศน์
93 มัคยาจารย์
94 มิจฉาชีพ
95 มิถุนายน
96 มีนาคม
97 มุนินทร์ มุนี + อินทร์
98 มเหาฬาร มหา + โอฬาร
99 มโนธรรม มนสฺ + ธรรม
100 มโนภาพ มนสฺ + ภาพ
101 มโนภาว มนสฺ + ภาว
102 มโหสถ มหา + โอสถ
103 มโหฬาร มหา + โอฬาร
104 ยโสธร
105 รังสิโยภาส รังสี + โอภาส
106 รังสิโยภาส
107 รัชชูปการ
108 รัฏฐาภิบาล
109 ราชานุสรณ์
110 ราชินทร์
111 ราชินทร์เคหาภิบาล
112 ราชินยานุสรณ์
113 ราชินูปถัมภ์
114 ราชูปถัมภ์
115 ราชูปถัมภ์ชโลทร
116 ราชูปโภค ราช + อุปโภค
117 ราเมศวร
118 ราโชบาย
119 ราโชวาท
120 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
121 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
122 วชิราวุธ
123 วราภรณ์
124 วันทนาการ
125 วัลยาภรณ์
126 วิทยาการ
127 วิทยาคม
128 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
129 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
130 วิเทโศบาย
131 วโรดม
132 วโรดม 
133 ศิลปาชีพ
134 ศิษยานุศิษย์
135 ศิโรเมฐน์ ศิรสฺ + เมธน์
136 สงสาร
137 สงสาร 
138 สมณาจารย์
139 สมาคม สํ + อาคม
140 สมาคม สํ + อาคม
141 สมาจาร สํ + อาจาร
142 สมาทาน สํ + อาทาน
143 สมาส สํ + อาส
144 สมิทธิ สํ + อิทธิ
145 สมุทัย สํ + อุทัย
146 สมุทัย สํ + ยุทัย
147 สังกร สํ + กร
148 สังขาร สํ + ขาร
149 สังขาร สํ + ขาร
150 สังขาร                        
151 สังคม สํ + คม
152 สังคม
153 สังวร สํ + วร
154 สังวาส สํ + วาส
155 สังสรรค์ สํ + สรรค์
156 สังสันทน์ สํ + สนฺทน
157 สังสาร สํ + สาร
158 สังหาร สํ + หาร
159 สังโยค สํ + โยค
160 สัญจร สํ + จร
161 สัณฐาน สํ + ฐาน
162 สัณฐานกินนร
163 สันนิบาต สํ + นิบาต
164 สัมปทาน
165 สัมผัส
166 สัมพันธ์ สํ + พนฺธ
167 สามัคยาจารย์
168 สิงหาคม
169 สินธวาณัติ
170 สินธวานนท์
171 สุรางค์
172 สุริโยทัย
173 สุโขทัย
174 สุโขทัย 
175 สโมสร สํ + โอสร
176 หัตถาจารย์
177 หัตถาจารย์ 
178 หัสดาภรณ์
179 หัสดินทร์
180 หิมาลัย
181 หิมาลัย 
182 อนามัย
183 อมรินทร์
184 อรินทร์ อริ + อินทร์
185 อัคโยภาส อัคคี + โอภาส
186 อัธยาศัย อธิ + อาศัย
187 อายุรเวช
188 อินทรธิบดี
189 อุตรีสาน อุตร + อีสาน
190 อุปรากร
191 อเนก อน + เอก
192 อเรนทร์ อริ + อินทร์
193 เตโชธาตุ เตชสฺ + ธาตุ
194 เทพารักษ์
195 เทศาภิบาล เทศ + อภิบาล
196 เมษายน
197 โภไคศวรรย์
198 โลกาธิบดี
199 โลกาธิปไตย
200 ไพรินทร์

เมนูแนะนำ

Vocab cloud