รวมคำสนธิ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# คำสนธิ คำพื้น
1 กตัญชลี กต + อัญชลี
2 กรกฎาคม
3 กรกฎาคม 
4 กรินทร์
5 กันยายน
6 กาญจนามัย
7 กาญจนามัย 
8 กิตยากร
9 กินนร
10 กินนรี
11 กุมภาพันธ์
12 กุศโลบาย
13 ขีปนาวุธ
14 คงคาลัย คงคา + อาลัย
15 คชินทร์ คช + อินทร์
16 คณาจารย์
17 คมนาคม
18 คุรุปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
19 คุรูปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
20 คุโรปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
21 คเชนทร์ คช + อินทร์
22 จตุปาทาน
23 จักขวาพาธ
24 จินตนาการ
25 จุลินทรีย์
26 จุฬาภรณ์
27 จุฬาลงกรณ์
28 ชลาลัย
29 ชโลทร
30 ดรุโณทยาน
31 ดรุโณทยาน 
32 ตุลาคม
33 ทรัพยากร
34 ทันตานามัย
35 ทุตานุทูต
36 ทุรคติ ทุสฺ + คติ
37 ทุรชน
38 ทุรชน ทุสฺ + ชน
39 ธนคาร
40 ธนาณัติ
41 ธันวาคม
42 ธาตวากร
43 นครินทร์
44 นภาลัย
45 นาคินทร์ นาค + อินทร์
46 นาคินทร์
47 นาเนก
48 นิรทุกข์ นิสฺ + ทุกข์
49 นิรภัย นิสฺ + ภัย
50 นิราพาธ
51 นิราพาธ 
52 นีโลตบล
53 นเรศวร
54 นเรศวร 
55 นโยบาย
56 นโยบาย 
57 บดินทร์
58 บรรณารักษ์
59 บุริโสดม บุริส + อุดม
60 ปรมินทร์
61 ปรเมนทร์
62 ผลานิสงส์
63 ผลานิสงส์ 
64 พนาลัย
65 พนาลัย 
66 พรหมชาติ พฺรหฺมนฺ + ชาติ
67 พฤศจิกายน
68 พฤษภาคม
69 พลานามัย
70 พันธนาการ
71 พุทธางกูร
72 พุทธานุภาพ
73 พุทธานุภาพ พุทธ + อานุภาพ
74 พุทโธวาท
75 พุทโธวาท พุทธ + โอวาท
76 ภยาคติ
77 ภัณฑาคาร
78 มกราคม
79 มกราคม 
80 มนินทร์
81 มหรรณพ มหา + อรรณพ
82 มหรรณพ มหา + อรรณพ
83 มหัศจรรย์ มหา + อัศจรรย์
84 มหานิสงส์
85 มหิทธิ มหา + อิทธิ
86 มหินทร์
87 มัคคุเทศก์
88 มัคคุเทศก์ มัคค + อุเทศก์
89 มัคคุเทศน์ มัคค + อุเทศน์
90 มัคยาจารย์
91 มิจฉาชีพ
92 มิถุนายน
93 มีนาคม
94 มุนินทร์ มุนี + อินทร์
95 มเหาฬาร มหา + โอฬาร
96 มโนธรรม มนสฺ + ธรรม
97 มโนภาพ มนสฺ + ภาพ
98 มโนภาว มนสฺ + ภาว
99 มโหสถ มหา + โอสถ
100 มโหฬาร มหา + โอฬาร
101 ยโสธร
102 รังสิโยภาส รังสี + โอภาส
103 รังสิโยภาส
104 รัชชูปการ
105 รัฏฐาภิบาล
106 ราชานุสรณ์
107 ราชินทร์
108 ราชินทร์เคหาภิบาล
109 ราชินยานุสรณ์
110 ราชินูปถัมภ์
111 ราชูปถัมภ์
112 ราชูปถัมภ์ชโลทร
113 ราชูปโภค ราช + อุปโภค
114 ราเมศวร
115 ราโชบาย
116 ราโชวาท
117 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
118 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
119 วชิราวุธ
120 วราภรณ์
121 วราภรณ์ 
122 วัตถาภรณ์
123 วันทนาการ
124 วัลยาภรณ์
125 วิทยาการ
126 วิทยาคม
127 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
128 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
129 วิเทโศบาย
130 วโรดม
131 วโรดม 
132 ศิลปาชีพ
133 ศิษยานุศิษย์
134 ศิโรเมฐน์ ศิรสฺ + เมธน์
135 สงสาร
136 สงสาร 
137 สมณาจารย์
138 สมาคม สํ + อาคม
139 สมาคม สํ + อาคม
140 สมาจาร สํ + อาจาร
141 สมาทาน สํ + อาทาน
142 สมาส สํ + อาส
143 สมิทธิ สํ + อิทธิ
144 สมุทัย สํ + อุทัย
145 สมุทัย สํ + ยุทัย
146 สังกร สํ + กร
147 สังขาร สํ + ขาร
148 สังขาร สํ + ขาร
149 สังคม สํ + คม
150 สังคม
151 สังวร สํ + วร
152 สังวาส สํ + วาส
153 สังสรรค์ สํ + สรรค์
154 สังสันทน์ สํ + สนฺทน
155 สังสาร สํ + สาร
156 สังหรณ์ สํ + หรณ์
157 สังหาร สํ + หาร
158 สังโยค สํ + โยค
159 สังโยคสังสรรค์
160 สัญจร สํ + จร
161 สัณฐาน สํ + ฐาน
162 สัณฐานกินนร
163 สันนิบาต สํ + นิบาต
164 สัมปทาน
165 สัมผัส
166 สัมภาร สํ + ภาร
167 สามัคยาจารย์
168 สิงหาคม
169 สินธวาณัติ
170 สินธวานนท์
171 สุรางค์
172 สุริโยทัย
173 สุโขทัย
174 สุโขทัย 
175 สโมสร สํ + โอสร
176 หัตถาจารย์
177 หัตถาจารย์ 
178 หัสดาภรณ์
179 หัสดินทร์
180 หิมาลัย
181 หิมาลัย 
182 อนามัย
183 อมรินทร์
184 อรินทร์ อริ + อินทร์
185 อัคโยภาส อัคคี + โอภาส
186 อัธยาศัย อธิ + อาศัย
187 อายุรเวช
188 อินทรธิบดี
189 อุตรีสาน อุตร + อีสาน
190 อุปรากร
191 อเนก อน + เอก
192 อเรนทร์ อริ + อินทร์
193 เตโชธาตุ เตชสฺ + ธาตุ
194 เทพารักษ์
195 เทศาภิบาล เทศ + อภิบาล
196 เมษายน
197 โภไคศวรรย์
198 โลกาธิบดี
199 โลกาธิปไตย
200 ไพรินทร์

เมนูแนะนำ

Vocab cloud