รวมคำสนธิ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# คำสนธิ คำพื้น
1 กตัญชลี กต + อัญชลี
2 กรกฎาคม
3 กรกฎาคม 
4 กรินทร์
5 กันยายน
6 กาญจนามัย
7 กาญจนามัย 
8 กิตยากร
9 กินนร
10 กินนรี
11 กุมภาพันธ์
12 กุศโลบาย
13 ขีปนาวุธ
14 คงคาลัย คงคา + อาลัย
15 คงคาลัย 
16 คชินทร์ คช + อินทร์
17 คณาจารย์
18 คมนาคม
19 คุรุปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
20 คุรูปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
21 คุโรปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
22 คเชนทร์ คช + อินทร์
23 จตุปาทาน
24 จักขวาพาธ
25 จินตนาการ
26 จุลินทรีย์
27 จุฬาภรณ์
28 จุฬาลงกรณ์
29 ชลาลัย
30 ชโลทร
31 ดรุโณทยาน
32 ดรุโณทยาน 
33 ตุลาคม
34 ทรลักษณ์ ทุสฺ + ลักษณ์
35 ทรัพยากร
36 ทันตานามัย
37 ทุตานุทูต
38 ทุรคติ ทุสฺ + คติ
39 ทุรชน ทุสฺ + ชน
40 ทุรชน
41 ธนคาร
42 ธนาณัติ
43 ธันวาคม
44 ธาตวากร
45 นครินทร์
46 นภาลัย
47 นาคินทร์ นาค + อินทร์
48 นาคินทร์
49 นาเนก
50 นิรทุกข์ นิสฺ + ทุกข์
51 นิรภัย นิสฺ + ภัย
52 นิราพาธ
53 นิราพาธ 
54 นีโลตบล
55 นเรศวร
56 นเรศวร 
57 นโยบาย
58 นโยบาย 
59 บดินทร์
60 บรรณารักษ์
61 บุริโสดม บุริส + อุดม
62 ปรมินทร์
63 ปรเมนทร์
64 ผลานิสงส์
65 ผลานิสงส์ 
66 พนาลัย
67 พนาลัย 
68 พรหมชาติ พฺรหฺมนฺ + ชาติ
69 พฤศจิกายน
70 พฤษภาคม
71 พลานามัย
72 พันธนาการ
73 พุทธางกูร
74 พุทธานุภาพ
75 พุทธานุภาพ พุทธ + อานุภาพ
76 พุทโธวาท
77 พุทโธวาท พุทธ + โอวาท
78 ภยาคติ
79 ภัณฑาคาร
80 มกราคม
81 มกราคม 
82 มนินทร์
83 มหรรณพ มหา + อรรณพ
84 มหรรณพ มหา + อรรณพ
85 มหัศจรรย์ มหา + อัศจรรย์
86 มหานิสงส์
87 มหิทธิ มหา + อิทธิ
88 มหินทร์
89 มัคคุเทศก์ มัคค + อุเทศก์
90 มัคคุเทศก์
91 มัคคุเทศน์ มัคค + อุเทศน์
92 มัคยาจารย์
93 มิจฉาชีพ
94 มิถุนายน
95 มีนาคม
96 มุนินทร์ มุนี + อินทร์
97 มเหาฬาร มหา + โอฬาร
98 มโนธรรม มนสฺ + ธรรม
99 มโนภาพ มนสฺ + ภาพ
100 มโนภาว มนสฺ + ภาว
101 มโหสถ มหา + โอสถ
102 มโหฬาร มหา + โอฬาร
103 ยโสธร
104 รังสิโยภาส
105 รังสิโยภาส รังสี + โอภาส
106 รัชชูปการ
107 รัฏฐาภิบาล
108 ราชานุสรณ์
109 ราชินทร์
110 ราชินทร์เคหาภิบาล
111 ราชินยานุสรณ์
112 ราชินูปถัมภ์
113 ราชูปถัมภ์
114 ราชูปถัมภ์ชโลทร
115 ราชูปโภค ราช + อุปโภค
116 ราเมศวร
117 ราโชบาย
118 ราโชวาท
119 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
120 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
121 วชิราวุธ
122 วราภรณ์
123 วัตถาภรณ์
124 วันทนาการ
125 วัลยาภรณ์
126 วิทยาการ
127 วิทยาคม
128 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
129 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
130 วิเทโศบาย
131 วโรดม
132 วโรดม 
133 ศิลปาชีพ
134 ศิษยานุศิษย์
135 ศิโรเมฐน์ ศิรสฺ + เมธน์
136 สงสาร
137 สงสาร 
138 สมณาจารย์
139 สมาคม สํ + อาคม
140 สมาคม สํ + อาคม
141 สมาจาร สํ + อาจาร
142 สมาทาน สํ + อาทาน
143 สมาส สํ + อาส
144 สมิทธิ สํ + อิทธิ
145 สมุทัย สํ + อุทัย
146 สมุทัย สํ + ยุทัย
147 สังกร สํ + กร
148 สังขาร สํ + ขาร
149 สังขาร สํ + ขาร
150 สังคม
151 สังคม สํ + คม
152 สังวาส สํ + วาส
153 สังสรรค์ สํ + สรรค์
154 สังสันทน์ สํ + สนฺทน
155 สังสาร สํ + สาร
156 สังหรณ์ สํ + หรณ์
157 สังหาร สํ + หาร
158 สังโยค สํ + โยค
159 สัญจร สํ + จร
160 สัณฐาน สํ + ฐาน
161 สัณฐานกินนร
162 สันนิบาต สํ + นิบาต
163 สัมปทาน
164 สัมผัส
165 สัมพันธ์ สํ + พนฺธ
166 สามัคยาจารย์
167 สิงหาคม
168 สินธวาณัติ
169 สินธวานนท์
170 สุรางค์
171 สุริโยทัย
172 สุโขทัย
173 สุโขทัย 
174 สโมสร สํ + โอสร
175 หัตถาจารย์
176 หัตถาจารย์ 
177 หัสดาภรณ์
178 หัสดินทร์
179 หิมาลัย
180 หิมาลัย 
181 อนามัย
182 อมรินทร์
183 อรินทร์ อริ + อินทร์
184 อัคโยภาส อัคคี + โอภาส
185 อัธยาศัย อธิ + อาศัย
186 อายุรเวช
187 อินทรธิบดี
188 อุตรีสาน อุตร + อีสาน
189 อุปรากร
190 อเนก อน + เอก
191 อเรนทร์ อริ + อินทร์
192 เตโชธาตุ เตชสฺ + ธาตุ
193 เทพารักษ์
194 เทศภิบาล
195 เทศาภิบาล เทศ + อภิบาล
196 เมษายน
197 โภไคศวรรย์
198 โลกาธิบดี
199 โลกาธิปไตย
200 ไพรินทร์

เมนูแนะนำ

Vocab cloud