คำสนธิ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสนธิคำพื้น
Noคำสนธิคำพื้น
1กตัญชลีกต + อัญชลี
2กรกฎาคม
3กรกฎาคม 
4กรินทร์
5กันยายน
6กาญจนามัย
7กาญจนามัย 
8กิตยากร
9กินนร
10กินนรี
11กุมภาพันธ์
12กุศโลบาย
13ขีปนาวุธ
14คงคาลัยคงคา + อาลัย
15คงคาลัย 
16คชินทร์คช + อินทร์
17คเชนทร์คช + อินทร์
18คณาจารย์
19คมนาคม
20คุรุปกรณ์คุรุ + อุปกรณ์
21คุรูปกรณ์คุรุ + อุปกรณ์
22คุโรปกรณ์คุรุ + อุปกรณ์
23เคหาภิบาล
24จตุปาทาน
25จักขวาพาธ
26จินตนาการ
27จุลินทรีย์
28จุฬาภรณ์
29จุฬาลงกรณ์
30ชลาลัย
31ชโลทร
32ดรุโณทยาน
33ดรุโณทยาน 
34ตุลาคม
35เตโชธาตุเตชสฺ + ธาตุ
36ทรลักษณ์ทุสฺ + ลักษณ์
37ทรัพยากร
38ทันตานามัย
39ทุตานุทูต
40ทุรคติทุสฺ + คติ
41ทุรชน
42ทุรชาติ
43เทพารักษ์
44เทศภิบาล
45เทศาภิบาลเทศ + อภิบาล
46ธนคาร
47ธนาณัติ
48ธันวาคม
49ธาตวากร
50นครินทร์
51นภาลัย
52นโยบาย
53นโยบาย 
54นเรศวร
55นเรศวร 
56นาคินทร์
57นาเนก
58นิรทุกข์นิสฺ + ทุกข์
59นิรภัยนิสฺ + ภัย
60นิราพาธ
61นิราพาธ 
62นีโลตบล
63บดินทร์
64บรรณารักษ์
65บุริโสดมบุริส + อุดม
66ปรมินทร์
67ปรเมนทร์
68ปริยานุช
69ปิโยรสปิย + โอรส
70ผลานิสงส์
71ผลานิสงส์ 
72พนาลัย
73พนาลัย 
74พรหมชาติพฺรหฺมนฺ + ชาติ
75พฤศจิกายน
76พฤษภาคม
77พลานามัย
78พันธนาการ
79พุทธางกูร
80พุทธานุภาพ
81พุทโธวาท
82ไพรินทร์
83ภยาคติ
84ภัณฑาคาร
85โภไคศวรรย์
86มกราคม
87มกราคม 
88มนินทร์
89มโนธรรมมนสฺ + ธรรม
90มโนภาพมนสฺ + ภาพ
91มโนภาวมนสฺ + ภาว
92มหรรณพมหา + อรรณพ
93มหัศจรรย์มหา + อัศจรรย์
94มหานิสงส์
95มหิทธิมหา + อิทธิ
96มหินทร์
97มเหาฬารมหา + โอฬาร
98มโหสถมหา + โอสถ
99มโหฬารมหา + โอฬาร
100มัคคุเทศก์
101มัคคุเทศน์มัคค + อุเทศน์
102มัคยาจารย์
103มิจฉาชีพ
104มิถุนายน
105มีนาคม
106มุนินทร์มุนี + อินทร์
107เมษายน
108ยโสธร
109รโหฐานรหสฺ + ฐาน
110รังสิโยภาส
111รัชชูปการ
112รัฏฐาภิบาล
113ราชานุสรณ์
114ราชินทร์
115ราชินทร์เคหาภิบาล
116ราชินยานุสรณ์
117ราชินูปถัมภ์
118ราชูปถัมภ์
119ราชูปถัมภ์ชโลทร
120ราชูปโภคราช + อุปโภค
121ราโชบาย
122ราโชวาท
123ราเมศวร
124โลกาธิบดี
125โลกาธิปไตย
126วชิราวุธ
127วราภรณ์
128วราภรณ์ 
129วโรดม
130วโรดม 
131วัตถาภรณ์
132วันทนาการ
133วัลยาภรณ์
134วิทยาการ
135วิทยาคม
136วิทยาลัยวิทย + อาลัย
137วิเทโศบาย
138ศิโรเมฐน์ศิรสฺ + เมธน์
139ศิลปาชีพ
140ศิษยานุศิษย์
141สงสาร
142สงสาร 
143สมณาจารย์
144สมาคมสํ + อาคม
145สมาจารสํ + อาจาร
146สมาทานสํ + อาทาน
147สมาสสํ + อาส
148สมิทธิสํ + อิทธิ
149สมุทัยสํ + ยุทัย
150สโมสรสํ + โอสร
151สังกรสํ + กร
152สังขารสํ + ขาร
153สังขาร                        
154สังคม
155สังโยคสํ + โยค
156สังโยคสังสรรค์
157สังวรสํ + วร
158สังวาสสํ + วาส
159สังสรรค์สํ + สรรค์
160สังสันทน์สํ + สนฺทน
161สังสารสํ + สาร
162สังหรณ์สํ + หรณ์
163สังหารสํ + หาร
164สัญจรสํ + จร
165สัญชาติสํ + ชาติ
166สัณฐานสํ + ฐาน
167สัณฐานกินนร
168สัณฐิติสํ + ฐิติ
169สันธานสํ + ธาน
170สันนิบาตสํ + นิบาต
171สัมปทาน
172สัมผัส
173สัมพันธ์สํ + พนฺธ
174สัมภารสํ + ภาร
175สามัคยาจารย์
176สิงหาคม
177สินธวาณัติ
178สินธวานนท์
179สุโขทัย
180สุโขทัย 
181สุรางค์
182สุริโยทัย
183หัตถาจารย์
184หัตถาจารย์ 
185หัสดาภรณ์
186หัสดินทร์
187หิมาลัย
188หิมาลัย 
189อนามัย
190อเนกอน + เอก
191อมรินทร์
192อรินทร์อริ + อินทร์
193อเรนทร์อริ + อินทร์
194อัคโยภาสอัคคี + โอภาส
195อัธยาศัยอธิ + อาศัย
196อายุรเวช
197อินทรธิบดี
198อุตรีสานอุตร + อีสาน
199อุปรากร
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ