ตัวอย่าง คำสนธิ ที่ใช้บ่อย 182 คำ

คำสนธิ คือ การเชื่อมคำเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยคำบาลีและสันสกฤตตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป

รวมตัวอย่างของ คำสนธิ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำสนธิ ที่ใช้บ่อย 182 คำ
 1. กตัญชลี

  คำพื้น กต + อัญชลี

 2. กรกฎาคม
 3. กรินทร์
 4. กันยายน
 5. กาญจนามัย
 6. กิตยากร
 7. กินนร
 8. กินนรี
 9. กุมภาพันธ์
 10. กุศโลบาย
 11. ขีปนาวุธ
 12. คงคาลัย

  คำพื้น คงคา + อาลัย

 13. คชินทร์

  คำพื้น คช + อินทร์

 14. คเชนทร์

  คำพื้น คช + อินทร์

 15. คณาจารย์
 16. คมนาคม
 17. คุรุปกรณ์

  คำพื้น คุรุ + อุปกรณ์

 18. คุรูปกรณ์

  คำพื้น คุรุ + อุปกรณ์

 19. คุโรปกรณ์

  คำพื้น คุรุ + อุปกรณ์

 20. เคหาภิบาล
 21. จตุปาทาน
 22. จักขวาพาธ
 23. จินตนาการ
 24. จุลินทรีย์
 25. จุฬาภรณ์
 26. จุฬาลงกรณ์
 27. ชลาลัย
 28. ชโลทร
 29. ดรุโณทยาน
 30. ตุลาคม
 31. เตโชธาตุ

  คำพื้น เตชสฺ + ธาตุ

 32. ทรลักษณ์

  คำพื้น ทุสฺ + ลักษณ์

 33. ทรัพยากร
 34. ทันตานามัย
 35. ทุตานุทูต
 36. ทุรคติ

  คำพื้น ทุสฺ + คติ

 37. ทุรชน
 38. ทุรชาติ
 39. เทพารักษ์
 40. เทศภิบาล
 41. เทศาภิบาล

  คำพื้น เทศ + อภิบาล

 42. ธนคาร
 43. ธนาณัติ
 44. ธันวาคม
 45. ธาตวากร
 46. นครินทร์
 47. นภาลัย
 48. นโยบาย
 49. นเรศวร
 50. นาคินทร์
 51. นาเนก
 52. นิรทุกข์

  คำพื้น นิสฺ + ทุกข์

 53. นิรภัย

  คำพื้น นิสฺ + ภัย

 54. นิราพาธ
 55. นีโลตบล
 56. บดินทร์
 57. บรรณารักษ์
 58. บุริโสดม

  คำพื้น บุริส + อุดม

 59. ปรมินทร์
 60. ปรเมนทร์
 61. ปริยานุช
 62. ปิโยรส

  คำพื้น ปิย + โอรส

  สมาสแบบสนธิ

 63. ผลานิสงส์
 64. พนาลัย
 65. พรหมชาติ

  คำพื้น พฺรหฺมนฺ + ชาติ

 66. พฤศจิกายน
 67. พฤษภาคม
 68. พลานามัย
 69. พันธนาการ
 70. พุทธางกูร
 71. พุทธานุภาพ
 72. พุทโธวาท
 73. ไพรินทร์
 74. ภยาคติ
 75. ภัณฑาคาร
 76. โภไคศวรรย์
 77. มกราคม

  คำพื้น มกร + อาคม

 78. มนินทร์
 79. มโนธรรม

  คำพื้น มนสฺ + ธรรม

 80. มโนภาพ

  คำพื้น มนสฺ + ภาพ

 81. มโนภาว

  คำพื้น มนสฺ + ภาว

 82. มหรรณพ

  คำพื้น มหา + อรรณพ

 83. มหัศจรรย์

  คำพื้น มหา + อัศจรรย์

 84. มหานิสงส์
 85. มหิทธิ

  คำพื้น มหา + อิทธิ

 86. มหินทร์
 87. มเหาฬาร

  คำพื้น มหา + โอฬาร

 88. มโหสถ

  คำพื้น มหา + โอสถ

 89. มโหฬาร

  คำพื้น มหา + โอฬาร

 90. มัคคุเทศก์
 91. มัคคุเทศน์

  คำพื้น มัคค + อุเทศน์

 92. มัคยาจารย์
 93. มิจฉาชีพ
 94. มิถุนายน
 95. มีนาคม
 96. มุนินทร์

  คำพื้น มุนี + อินทร์

 97. เมษายน
 98. ยโสธร
 99. รโหฐาน

  คำพื้น รหสฺ + ฐาน

 100. รังสิโยภาส
 101. รัชชูปการ
 102. รัฏฐาภิบาล
 103. ราชานุสรณ์
 104. ราชินทร์
 105. ราชินทร์เคหาภิบาล
 106. ราชินยานุสรณ์
 107. ราชินูปถัมภ์
 108. ราชูปถัมภ์
 109. ราชูปถัมภ์ชโลทร
 110. ราชูปโภค

  คำพื้น ราช + อุปโภค

 111. ราโชบาย
 112. ราโชวาท
 113. ราเมศวร
 114. โลกาธิบดี
 115. โลกาธิปไตย
 116. วชิราวุธ
 117. วราภรณ์
 118. วโรดม
 119. วัตถาภรณ์
 120. วันทนาการ
 121. วัลยาภรณ์
 122. วิทยาการ
 123. วิทยาคม
 124. วิทยาลัย

  คำพื้น วิทย + อาลัย

 125. วิเทโศบาย
 126. ศิโรเมฐน์

  คำพื้น ศิรสฺ + เมธน์

 127. ศิลปาชีพ
 128. ศิษยานุศิษย์
 129. สงสาร
 130. สมณาจารย์
 131. สมาคม

  คำพื้น สํ + อาคม

 132. สมาจาร

  คำพื้น สํ + อาจาร

 133. สมาทาน

  คำพื้น สํ + อาทาน

 134. สมาส

  คำพื้น สํ + อาส

 135. สมิทธิ

  คำพื้น สํ + อิทธิ

 136. สมุทัย

  คำพื้น สํ + ยุทัย

 137. สโมสร

  คำพื้น สํ + โอสร

 138. สังกร

  คำพื้น สํ + กร

 139. สังขาร

  คำพื้น สํ + ขาร

 140. สังคม
 141. สังโยค

  คำพื้น สํ + โยค

 142. สังโยคสังสรรค์
 143. สังวร

  คำพื้น สํ + วร

 144. สังวาส

  คำพื้น สํ + วาส

 145. สังสรรค์

  คำพื้น สํ + สรรค์

 146. สังสันทน์

  คำพื้น สํ + สนฺทน

 147. สังสาร

  คำพื้น สํ + สาร

 148. สังหรณ์

  คำพื้น สํ + หรณ์

 149. สังหาร

  คำพื้น สํ + หาร

 150. สัญจร

  คำพื้น สํ + จร

 151. สัญชาติ

  คำพื้น สํ + ชาติ

 152. สัณฐาน

  คำพื้น สํ + ฐาน

 153. สัณฐานกินนร
 154. สัณฐิติ

  คำพื้น สํ + ฐิติ

 155. สันธาน

  คำพื้น สํ + ธาน

 156. สันนิบาต

  คำพื้น สํ + นิบาต

 157. สัมปทาน
 158. สัมผัส
 159. สัมพันธ์

  คำพื้น สํ + พนฺธ

 160. สัมภาร

  คำพื้น สํ + ภาร

 161. สามัคยาจารย์
 162. สิงหาคม
 163. สินธวาณัติ
 164. สินธวานนท์
 165. สุโขทัย
 166. สุรางค์
 167. สุริโยทัย
 168. หัตถาจารย์
 169. หัสดาภรณ์
 170. หัสดินทร์
 171. หิมาลัย
 172. อนามัย
 173. อเนก

  คำพื้น อน + เอก

 174. อมรินทร์
 175. อรินทร์

  คำพื้น อริ + อินทร์

 176. อเรนทร์

  คำพื้น อริ + อินทร์

 177. อัคโยภาส

  คำพื้น อัคคี + โอภาส

 178. อัธยาศัย

  คำพื้น อธิ + อาศัย

 179. อายุรเวช
 180. อินทรธิบดี
 181. อุตรีสาน

  คำพื้น อุตร + อีสาน

 182. อุปรากร

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำสนธิ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำสนธิ ที่ใช้บ่อย
Download