รวมคำสนธิ 200 คำ

# คำสนธิ คำพื้น
1 กตัญชลี กต + อัญชลี
2 กรกฎาคม
3 กรกฎาคม 
4 กรินทร์
5 กันยายน
6 กาญจนามัย
7 กาญจนามัย 
8 กิตยากร
9 กินนร
10 กินนรี
11 กุมภาพันธ์
12 กุศโลบาย
13 ขีปนาวุธ
14 คงคาลัย คงคา + อาลัย
15 คงคาลัย 
16 คชินทร์ คช + อินทร์
17 คณาจารย์
18 คมนาคม
19 คุรุปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
20 คุรูปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
21 คุโรปกรณ์ คุรุ + อุปกรณ์
22 คเชนทร์ คช + อินทร์
23 จตุปาทาน
24 จักขวาพาธ
25 จินตนาการ
26 จุลินทรีย์
27 จุฬาภรณ์
28 จุฬาลงกรณ์
29 ชลาลัย
30 ชโลทร
31 ดรุโณทยาน
32 ดรุโณทยาน 
33 ตุลาคม
34 ทรลักษณ์ ทุสฺ + ลักษณ์
35 ทรัพยากร
36 ทันตานามัย
37 ทุตานุทูต
38 ทุรคติ ทุสฺ + คติ
39 ทุรชน ทุสฺ + ชน
40 ทุรชน
41 ทุรชาติ
42 ธนคาร
43 ธนาณัติ
44 ธันวาคม
45 ธาตวากร
46 นครินทร์
47 นภาลัย
48 นาคินทร์
49 นาคินทร์ นาค + อินทร์
50 นาเนก
51 นิรทุกข์ นิสฺ + ทุกข์
52 นิรภัย นิสฺ + ภัย
53 นิราพาธ
54 นิราพาธ 
55 นีโลตบล
56 นเรศวร
57 นเรศวร 
58 นโยบาย
59 นโยบาย 
60 บดินทร์
61 บรรณารักษ์
62 บุริโสดม บุริส + อุดม
63 ปรมินทร์
64 ปรเมนทร์
65 ผลานิสงส์
66 ผลานิสงส์ 
67 พนาลัย
68 พนาลัย 
69 พรหมชาติ พฺรหฺมนฺ + ชาติ
70 พฤศจิกายน
71 พฤษภาคม
72 พลานามัย
73 พันธนาการ
74 พุทธางกูร
75 พุทธานุภาพ พุทธ + อานุภาพ
76 พุทธานุภาพ
77 พุทโธวาท
78 พุทโธวาท พุทธ + โอวาท
79 ภยาคติ
80 มกราคม
81 มกราคม 
82 มนินทร์
83 มหรรณพ มหา + อรรณพ
84 มหรรณพ มหา + อรรณพ
85 มหัศจรรย์ มหา + อัศจรรย์
86 มหานิสงส์
87 มหิทธิ มหา + อิทธิ
88 มหินทร์
89 มัคคุเทศก์
90 มัคคุเทศก์ มัคค + อุเทศก์
91 มัคคุเทศน์ มัคค + อุเทศน์
92 มัคยาจารย์
93 มิจฉาชีพ
94 มิถุนายน
95 มีนาคม
96 มุนินทร์ มุนี + อินทร์
97 มเหาฬาร มหา + โอฬาร
98 มโนธรรม มนสฺ + ธรรม
99 มโนภาพ มนสฺ + ภาพ
100 มโนภาว มนสฺ + ภาว
101 มโหสถ มหา + โอสถ
102 มโหฬาร มหา + โอฬาร
103 ยโสธร
104 รังสิโยภาส รังสี + โอภาส
105 รังสิโยภาส
106 รัชชูปการ
107 รัฏฐาภิบาล
108 ราชานุสรณ์
109 ราชินทร์
110 ราชินทร์เคหาภิบาล
111 ราชินยานุสรณ์
112 ราชินูปถัมภ์
113 ราชูปถัมภ์
114 ราชูปถัมภ์ชโลทร
115 ราชูปโภค ราช + อุปโภค
116 ราเมศวร
117 ราโชบาย
118 ราโชวาท
119 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
120 รโหฐาน รหสฺ + ฐาน
121 วชิราวุธ
122 วราภรณ์
123 วราภรณ์ 
124 วัตถาภรณ์
125 วันทนาการ
126 วัลยาภรณ์
127 วิทยาการ
128 วิทยาคม
129 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
130 วิทยาลัย วิทย + อาลัย
131 วิเทโศบาย
132 วโรดม
133 วโรดม 
134 ศิลปาชีพ
135 ศิษยานุศิษย์
136 สงสาร
137 สงสาร 
138 สมณาจารย์
139 สมาคม สํ + อาคม
140 สมาคม สํ + อาคม
141 สมาจาร สํ + อาจาร
142 สมาทาน สํ + อาทาน
143 สมาส สํ + อาส
144 สมิทธิ สํ + อิทธิ
145 สมุทัย สํ + ยุทัย
146 สมุทัย สํ + อุทัย
147 สังกร สํ + กร
148 สังขาร สํ + ขาร
149 สังขาร สํ + ขาร
150 สังขาร                        
151 สังคม
152 สังคม สํ + คม
153 สังวร สํ + วร
154 สังวาส สํ + วาส
155 สังสรรค์ สํ + สรรค์
156 สังสันทน์ สํ + สนฺทน
157 สังสาร สํ + สาร
158 สังหาร สํ + หาร
159 สัญจร สํ + จร
160 สัณฐาน สํ + ฐาน
161 สัณฐานกินนร
162 สันนิบาต สํ + นิบาต
163 สัมปทาน
164 สัมผัส
165 สัมพันธ์ สํ + พนฺธ
166 สามัคยาจารย์
167 สิงหาคม
168 สินธวาณัติ
169 สินธวานนท์
170 สุรางค์
171 สุริโยทัย
172 สุโขทัย
173 สุโขทัย 
174 สโมสร สํ + โอสร
175 หัตถาจารย์
176 หัตถาจารย์ 
177 หัสดาภรณ์
178 หัสดินทร์
179 หิมาลัย
180 หิมาลัย 
181 อนามัย
182 อมรินทร์
183 อรินทร์ อริ + อินทร์
184 อัคโยภาส อัคคี + โอภาส
185 อัธยาศัย อธิ + อาศัย
186 อายุรเวช
187 อินทรธิบดี
188 อุตรีสาน อุตร + อีสาน
189 อุปรากร
190 อเนก อน + เอก
191 อเรนทร์ อริ + อินทร์
192 เตโชธาตุ เตชสฺ + ธาตุ
193 เทพารักษ์
194 เทศภิบาล
195 เทศาภิบาล เทศ + อภิบาล
196 เมษายน
197 โภไคศวรรย์
198 โลกาธิบดี
199 โลกาธิปไตย
200 ไพรินทร์

เมนูแนะนำ

Vocab cloud