คำศัพท์ไทย-เขมร - หมวด การนับเลข

(หน้า 1/2)

 • 13,212 (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบสอง)

  ภาษาเขมร
  មួយមឺុនបីពាន់ពីររយដប់ពីរ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Mouymoeunbeibounpiiroydobpii

  858
  views

 • 142,012 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อหกสิบสาม)

  ภาษาเขมร
  មួយសែនបួនមឺុនពីរពាន់ដប់ពីរ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Mouyseanbounmoeunpiipoundobpii

  520
  views

 • 19 (สิบเก้า)

  ภาษาเขมร
  ដប់ប្រាំបួន
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Dorbbramboun

  834
  views

 • 37 (สามสิบเจ็ด)

  ภาษาเขมร
  សាមសិបប្រាំពីរ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Samsibbrampii

  468
  views

 • 4,316 (สี่พันสามร้อยสิบหก)

  ภาษาเขมร
  បួនពាន់បីរយដប់ប្រាំមួយ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Bounpounbeiroydobprammouy

  376
  views

 • 5,300,000 (ห้าล้านสามแสน)

  ภาษาเขมร
  ប្រាំលានបីសែន
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Bramleanbeisean

  566
  views

 • 809 (แปดร้อยเก้า)

  ภาษาเขมร
  ប្រាំបីរយប្រាំបួន
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Brambeiroybramboun

  426
  views

 • กี่โมงแล้ว

  ภาษาเขมร
  ម៉ោងប៉ុន្មានហេីយ?
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Mong punman hery?

  606
  views

 • ชั่วโมง

  ภาษาเขมร
  ម៉ោង
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Mong

  578
  views

 • นาที

  ภาษาเขมร
  នាទី
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Nati

  440
  views

 • ปี

  ภาษาเขมร
  ឆ្នាំ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Chnam

  393
  views

 • วัน

  ภาษาเขมร
  ថ្ងៃ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Tngai

  445
  views

 • สอง

  ภาษาเขมร
  ពីរ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Pii

  586
  views

 • สัปดาห์

  ภาษาเขมร
  សប្តាហ៌/អាទិត្យ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Sabada/Artit

  509
  views

 • สาม

  ภาษาเขมร
  បី
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Bei

  416
  views

 • สิบ

  ภาษาเขมร
  ដប់
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Dorb

  356
  views

 • สี่

  ภาษาเขมร
  បួន
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Boun

  321
  views

 • หก

  ภาษาเขมร
  ប្រាំមួយ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Brammouy

  463
  views

 • หนึ่ง

  ภาษาเขมร
  មួយ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Mouy

  414
  views

 • ห้า

  ภาษาเขมร
  ប្រាំ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  คำอ่านเขมร
  Bram

  339
  views