คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ย

(หน้า 1/2)

 • ยัง

  ภาษาพม่า
  မသက္သာဘူး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  มแต้ด ต่า เต บู

  999+
  views

 • ยังไม่กลับ

  ภาษาพม่า
  မျပန္ဘူး
  หมวดหมู่
  หมวดการเดินทางทั่วไป
  อ่านว่า
  มะปยั่น เตบู

  999+
  views

 • ยังไม่ดี

  ภาษาพม่า
  မေကာင္းေသးဘူး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  มเกา เต บู

  999+
  views

 • ยังไม่หาย

  ภาษาพม่า
  မေပ်ာက္ေသးဘူး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  มะปเย้า เต บู

  999+
  views

 • ยังไม่หายดี

  ภาษาพม่า
  သိပ္မေပ်ာက္ေသးဘူး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เกาเกา มะปเย้า เต บู

  973
  views

 • ยากิน

  ภาษาพม่า
  ေသာက္ေဆး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ซาเซ

  999+
  views

 • ยาคุมกำเนิด

  ภาษาพม่า
  တားေဆး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ตเด่ ตา เซ

  999+
  views

 • ยาฆ่าเชื้อโรค

  ภาษาพม่า
  ေရာဂါပိုးသတ္ေဆး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ยอ ก่า โป ตั้ด เซ

  999+
  views

 • ยาฉีด

  ภาษาพม่า
  ထိုးေဆး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  โทเซ

  794
  views

 • ยาถ่าย

  ภาษาพม่า
  ၀မ္းႏႈတ္ေဆး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  วุน นุ่ก เซ

  999+
  views

 • ยาถ่ายพยาธิ

  ภาษาพม่า
  သံခ်ေဆး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ตั่น ช่ะ เซ

  999+
  views

 • ยาทา

  ภาษาพม่า
  လိမ္းေဆး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เลง เซ

  865
  views

 • ยานอนหลับ

  ภาษาพม่า
  အိပ္ေဆး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เอ้ก เซ

  999+
  views

 • ยาน้ำ

  ภาษาพม่า
  ေဆးရည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เซ เหย่

  999+
  views

 • ยาสระผม

  ภาษาพม่า
  ေခါင္းေလ်ာ္ရည္
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  เกา ส่อ เหย่

  999+
  views

 • ยาสีฟัน

  ภาษาพม่า
  သြားတိုက္ေဆး
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  ตัว ใต้ เซ

  999+
  views

 • ยาสีฟันหนึ่งหลอด

  ภาษาพม่า
  သြားတိုက္ေဆးတစ္ေတာင့္
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  ตัวใต้ เซ ดะบู

  999+
  views

 • ยาเม็ด

  ภาษาพม่า
  ေသာက္ေဆး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เซ ปยา

  999+
  views

 • ยาแก้ปวด

  ภาษาพม่า
  အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  อไก้ อแค ปเย้า เซ

  999+
  views

 • ยาแก้ปวดหัว

  ภาษาพม่า
  ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เกาไก้ ปเย้า เซ

  999+
  views