คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด บทสนทนาการซื้อขาย

(หน้า 1/3)

 • ของดี

  ภาษาพม่า
  ပစၥည္းေကာင္းသည္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ปยิ่ด ซี เกาแด่

  999+
  views

 • ของดีไหม

  ภาษาพม่า
  ပစၥည္းေကာင္းလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ปยิ่ด ซี เกา ลา

  999+
  views

 • ของไม่ดี

  ภาษาพม่า
  ပစၥည္းမေကာင္းဘူး
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ปยิ่ด ซี มเกา บู

  999+
  views

 • ขาดทุน

  ภาษาพม่า
  ရႈံးသည္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ซง แด่

  999+
  views

 • ขาดทุนไหม

  ภาษาพม่า
  ရံႈးလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ซง ลา

  999+
  views

 • ขาย

  ภาษาพม่า
  ေရာင္းတယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เยา แหม่

  999+
  views

 • ขายไหม

  ภาษาพม่า
  ေရာင္းမလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เยา มลา

  999+
  views

 • จะจำนำ

  ภาษาพม่า
  ေပါင္မယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เป่า แหม่

  999+
  views

 • จะจำนำไหม

  ภาษาพม่า
  ေပါင္မလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เป่า มลา

  999+
  views

 • จะซื้อ

  ภาษาพม่า
  ၀ယ္မယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  แหว่ แหม่

  999+
  views

 • จะซื้อไหม

  ภาษาพม่า
  ၀ယ္မလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  แหว่ มลา

  999+
  views

 • จะเอา

  ภาษาพม่า
  ယူမယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  หยู่ แหม่

  999+
  views

 • จะเอาไหม

  ภาษาพม่า
  ယူမလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  หยู่ มลา

  999+
  views

 • จะไปจำนำ

  ภาษาพม่า
  သြားေပါင္မယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  ตัว เป่า แหม่

  999+
  views

 • ต่อได้

  ภาษาพม่า
  ေစ်းဆစ္လို႕ရသည္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เซ ซิดโล่ะ ย่ะแด่

  999+
  views

 • ต่อได้ไหม

  ภาษาพม่า
  ေစ်းဆစ္လို႕ရလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เซ ซิดโล่ะ ย่ะมลา

  999+
  views

 • ต่อไม่ได้

  ภาษาพม่า
  ေစ်းဆစ္လို႕မရဘူး
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เซ ซิดโล่ะ มย่ะบู

  999+
  views

 • ถูก

  ภาษาพม่า
  ေစ်းေပါတယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เซ ต่อ แด่

  999+
  views

 • ถูกที่สุด

  ภาษาพม่า
  ေစ်းအေပါဆံုး
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เซ เค้ก ต่อ แด่

  999+
  views

 • ถูกไหม

  ภาษาพม่า
  ေစ်းေပါလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เซ ต่อ ลา

  999+
  views