คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ถ

(หน้า 1/1)

 • ถอดรองเท้า

  ภาษาพม่า
  ဖိနပ်
  หมวดหมู่
  ทั่วไป

  999+
  views

 • ถังน้ำ

  ภาษาพม่า
  ေရတိုင္ကီ
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  เหย่ ไต่ กี่

  999+
  views

 • ถังน้ำ

  ภาษาพม่า
  ေရဘုန္း
  หมวดหมู่
  ของใช้ในห้องน้ำ
  อ่านว่า
  เหย่ บง

  999+
  views

 • ถั่วฝักยาว

  ภาษาพม่า
  ပဲေတာ႔စိမ္း
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  แป เเด้า เส่

  999+
  views

 • ถั่วลิสง

  ภาษาพม่า
  ေျမပဲ
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  มเย๋ แบ

  999+
  views

 • ถั่วเขียว

  ภาษาพม่า
  ပဲသီး
  หมวดหมู่
  ผักและผลไม้
  อ่านว่า
  แป ดี่

  999+
  views

 • ถูก

  ภาษาพม่า
  ေစ်းေပါတယ္
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เซ ต่อ แด่

  999+
  views

 • ถูกที่สุด

  ภาษาพม่า
  ေစ်းအေပါဆံုး
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เซ เค้ก ต่อ แด่

  999+
  views

 • ถูกไหม

  ภาษาพม่า
  ေစ်းေပါလား
  หมวดหมู่
  บทสนทนาการซื้อขาย
  อ่านว่า
  เซ ต่อ ลา

  999+
  views

 • ถ้วย

  ภาษาพม่า
  ပန္းကန္လံုး
  หมวดหมู่
  หมวดของใช้ในครัว
  อ่านว่า
  บะกั่น ลง

  999+
  views

 • ถ้วยหนึ่งใบ

  ภาษาพม่า
  ပုကန္လံုးတစ္လံုး
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  บกั่น ลง ตะลง

  999+
  views