รวมหมวดหมู่ ของ คำศัพท์ไทย – พม่า

ทุกวันนี้ประเทศไทยและประเทศพม่าได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งในอนาคตอันใกล้เราจะรวมกันเป็น AEC จึงเป็นเรื่องดีที่เราจะเรียนรู้ภาษาของกันและกัน

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้