แปล

คำศัพท์ภาษาไทย

v ›

翻訳する

ภาษาญี่ปุ่นほんやくする

1

n ›

翻訳

ภาษาญี่ปุ่นほんやく

1

翻訳

ภาษาญี่ปุ่นほんやく

2

vs-s ›

訳する

ภาษาญี่ปุ่นやくする

1

v5s ›

訳す

ภาษาญี่ปุ่นやくす

1