ค้นหาคำราชาศัพท์

ทั้งหมด
 คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

คำราชาศัพท์ - หน้า 2/4 มีดังรายการต่อไปนี้

พระรัตนกรัณฑ์

คำสามัญ ตลับประดับเพชร

พระราชบรรจถรณ์

คำสามัญ ที่นอน

พระราชลัญจกร

คำสามัญ ตราแผ่นดินสำหรับใช้ประทับ

พระราชอาสน์, พระเก้าอี้

คำสามัญ ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้

พระล่วม

คำสามัญ กระเป๋าหมากบุหรี่

พระวิสูตร

คำสามัญ ม่าน มุ้ง

พระศรี

คำสามัญ หมาก

พระสาง

คำสามัญ หวี

พระสางวงเดือน

คำสามัญ หวีวงเดือน

พระสางเสนียด

คำสามัญ หวีเสนียด

พระสุจหนี่

คำสามัญ ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับประทับ หรือตั้งพระเก้าอี้

พระสูตร

คำสามัญ มุ้ง

พระอภิรุม

คำสามัญ เครื่องประดับเกียรติยศ เช่น ฉัตร พัดโบก จามร บังสูรย์

พระเขนย

คำสามัญ หมอนหนุน

พระเขนยข้าง

คำสามัญ หมอนข้าง

พระเขนยอิง, พระขนน

คำสามัญ หมอนอิง

พระแท่น

คำสามัญ เตียง ที่นั่ง

พระแท่นบรรทม

คำสามัญ เตียงนอน

พระแว่นสูรยกานต์

คำสามัญ แว่นรวมแสงอาทิตย์ สำหรับจุดไฟ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม