ตัวอย่าง คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ จำแนกเป็น 5 ประเภท คือ 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระบรมวงศานุวงศ์ 3. พระสงฆ์ 4. ข้าราชการชั้นสูงหรือขุนนาง 5. สุภาพชนทั่วไป

รวมตัวอย่างของ คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. กระบือ

  แปลว่า ควาย

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 2. กระเป๋าทรง

  แปลว่า กระเป๋าถือ

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 3. กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะ

  แปลว่า กล้วยไข่

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 4. กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ

  แปลว่า กล้วยไข่

  หมวดหมู่ อาหาร

 5. กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาท

  แปลว่า กำไลข้อเท้า

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 6. ขนมทองฟู

  แปลว่า ขนมตาล

  หมวดหมู่ อาหาร

 7. ขนมบัวสาว

  แปลว่า ขนมเทียน

  หมวดหมู่ อาหาร

 8. ขนมสอดไส้

  แปลว่า ขนมใส่ไส้

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 9. ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศา

  แปลว่า ขมวดผมที่เป็นก้นหอย

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 10. ข้อนิ้วพระหัตถ์ , พระองคุลีบัพ

  แปลว่า ข้อนิ้วมือ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 11. ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์

  แปลว่า ข้อมือ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 12. ข้าวเสวย

  แปลว่า ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 13. คันฉ่อง

  แปลว่า กระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้า

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 14. คิลานเภสัช

  แปลว่า ยารักษาโรค

  หมวดหมู่ พระสงฆ์

 15. เครื่องพระสุคนธ์

  แปลว่า เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯ

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 16. เครื่องเสวย

  แปลว่า ของกิน

  หมวดหมู่ อาหาร

 17. เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหาร

  แปลว่า ของกิน

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 18. เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง

  แปลว่า พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 19. ฉลองพระเนตร

  แปลว่า แว่นตา

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 20. ฉลองพระหัตถ์ช้อน

  แปลว่า ช้อน

  หมวดหมู่ เครื่องภาชนะใช้สอย

 21. ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณ

  แปลว่า ช่องหู

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 22. ชำระพระหัตถ์

  แปลว่า ล้างมือ

  หมวดหมู่ กริยา

 23. ดอกถันวิฬาร์

  แปลว่า ดอกนมแมว

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 24. ดอกมณฑาขาว

  แปลว่า ดอกยี่หุบ

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 25. ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหา

  แปลว่า ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 26. ต้นอเนกคุณ

  แปลว่า ต้นตำแย

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 27. ตรัส

  แปลว่า พูดด้วย

  หมวดหมู่ กริยา

 28. ตุ้มพระกรรณ

  แปลว่า ต่างหู

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 29. โต๊ะทรงพระอักษร

  แปลว่า โต๊ะเขียนหนังสือ

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 30. ถวายความเคารพ

  แปลว่า ทำความเคารพ, แสดงการเคารพ

  หมวดหมู่ กริยา

 31. ถวายบังคม

  แปลว่า ไหว้

  หมวดหมู่ กริยา

 32. ทรงเครื่อง

  แปลว่า แต่งตัว

  หมวดหมู่ กริยา

 33. ทรงถาม, ตรัสถาม

  แปลว่า ถาม

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระราชวงศ์

 34. ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย

  แปลว่า ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์

 35. ทรงพระกาสะ

  แปลว่า ไอ

  หมวดหมู่ กริยา

 36. ทรงพระเกษมสำราญ

  แปลว่า สุขสบาย

  หมวดหมู่ กริยา

 37. ทรงพระปรมาภิไธย

  แปลว่า ลงลายมือชื่อ

  หมวดหมู่ กริยา

 38. ทรงพระราชนิพนธ์

  แปลว่า แต่งหนังสือ

  หมวดหมู่ กริยา

 39. ทรงพระสรวล

  แปลว่า หัวเราะ

  หมวดหมู่ กริยา

 40. ทรงพระอักษร

  แปลว่า เรียน เขียน อ่าน

  หมวดหมู่ กริยา

 41. ทรงห่วงใย

  แปลว่า ห่วงใย

  หมวดหมู่ กริยา

 42. ทรงอวยพร

  แปลว่า อวยพร

  หมวดหมู่ กริยา

 43. ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัย

  แปลว่า กำไล

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 44. ทอดพระเนตร

  แปลว่า ดู

  หมวดหมู่ กริยา

 45. เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง

  แปลว่า ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่ม

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 46. ธารพระกร

  แปลว่า ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 47. นารีจำศีล

  แปลว่า กล้วยบวชชี

  หมวดหมู่ อาหาร

 48. นิมนต์

  แปลว่า เชิญ

  หมวดหมู่ พระสงฆ์

 49. นิ้วพระบาท

  แปลว่า นิ้วเท้า

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 50. บรรทม

  แปลว่า นอน

  หมวดหมู่ กริยา

 51. ประทับ

  แปลว่า นั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

 52. ปลาใบไม้

  แปลว่า ปลาสลิด

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 53. ปลามัจฉะ

  แปลว่า ปลาร้า

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 54. ปลายาว

  แปลว่า ปลาไหล

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 55. ปลาหาง

  แปลว่า ปลาช่อน

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 56. ผลอัมพวา

  แปลว่า ผลมะม่วง

  หมวดหมู่ อาหาร

 57. ผลอุลิด

  แปลว่า ลูกแตงโม

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 58. ผักรู้นอน

  แปลว่า ผักกระเฉด

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 59. ผักสามหาว

  แปลว่า ผักตบ

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 60. ผิวพระพักตร์, พระราศี

  แปลว่า ผิวหน้า

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 61. พระกร

  แปลว่า ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 62. พระกรรเจียก

  แปลว่า จอนหู

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 63. พระกรรณ

  แปลว่า หู ใบหู

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 64. พระกระยาต้ม

  แปลว่า ข้าวต้ม

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 65. พระกระยาเสวย, พระกระยา

  แปลว่า ข้าว

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 66. พระกระยาหาร

  แปลว่า ข้าว

  หมวดหมู่ อาหาร

 67. พระกราม

  แปลว่า ฟันกราม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 68. พระกลด

  แปลว่า ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 69. พระกุณฑล

  แปลว่า ต่างหู

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 70. พระเกศา , พระเกศ, พระศก

  แปลว่า เส้นผม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 71. พระขนง , พระภมู

  แปลว่า คิ้ว

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 72. พระขนิษฐา

  แปลว่า น้องสาว

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 73. พระเขนย

  แปลว่า หมอนหนุน

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 74. พระเขนยอิง, พระขนน

  แปลว่า หมอนอิง

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 75. พระเขฬะ

  แปลว่า น้ำลาย

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 76. พระฉวี

  แปลว่า ผิวหนัง ผิวกาย

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 77. พระฉาย

  แปลว่า กระจกส่อง

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 78. พระฉายา

  แปลว่า เงา

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 79. พระชงฆ์

  แปลว่า แข้ง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 80. พระชนกหรือพระราชบิดา

  แปลว่า พ่อ

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 81. พระชนนีหรือพระราชมารดา

  แปลว่า แม่

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 82. พระชานุ

  แปลว่า เข่า

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 83. พระชามาดา

  แปลว่า ลูกเขย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 84. พระชิวหา

  แปลว่า ลิ้น

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 85. พระเชษฐภคินี

  แปลว่า พี่สาว

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 86. พระเชษฐา

  แปลว่า พี่ชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 87. พระดำริ

  แปลว่า ความคิด

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระราชวงศ์

 88. พระตรา

  แปลว่า ตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 89. พระตาลุ , เพดานพระโอษฐ์

  แปลว่า เพดานปาก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 90. พระถัน , พระเต้า, พระปโยธร

  แปลว่า เต้านม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 91. พระทนต์

  แปลว่า ฟัน

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 92. พระทาฐะ , พระทาฒะ

  แปลว่า เขี้ยว

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 93. พระที่นั่ง

  แปลว่า ก้น ที่นั่งทับ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 94. พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับ

  แปลว่า เก้าอี้นั่ง

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 95. พระแท่น

  แปลว่า เตียง ที่นั่ง

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 96. พระแท่นบรรทม

  แปลว่า เตียงนอน

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 97. พระธำมรงค์

  แปลว่า แหวน

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 98. พระโธรน

  แปลว่า พระราชอาสน์อย่างฝรั่ง เก้าอี้พนักสูง

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 99. พระนขา , พระกรชะ

  แปลว่า เล็บ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 100. พระนลาฏ

  แปลว่า หน้าผาก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 101. พระนาภี

  แปลว่า สะดือ ท้อง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 102. พระนาสิก , พระนาสา

  แปลว่า จมูก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 103. พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุ

  แปลว่า ดวงตา

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 104. พระบรมราชวินิจฉัย

  แปลว่า คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

 105. พระบรมราชโองการ

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

 106. พระบรมราโชวาท

  แปลว่า คำสอน

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

 107. พระบัญชา

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระราชวงศ์ชั้นสูง, สมเด็จพระสังฆราช, กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

 108. พระบาท

  แปลว่า เท้า

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 109. พระปราง

  แปลว่า แก้ม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 110. พระปั้นเหน่ง

  แปลว่า หัวเข็มขัด

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 111. พระปัปผาสะ

  แปลว่า ปอด

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 112. พระปัยกา

  แปลว่า ปู่ทวดหรือตาทวด

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 113. พระปิฐิกัณฐกัฐิ

  แปลว่า กระดูกสันหลัง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 114. พระปิตุลา

  แปลว่า ลุงหรืออาชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 115. พระปิหกะ

  แปลว่า ม้าม (โบราณว่าไต)

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 116. พระพักตร์

  แปลว่า ดวงหน้า

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 117. พระพาหา , พระพาหุ

  แปลว่า แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 118. พระเพลา

  แปลว่า ขา ตัก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 119. พระภาคิไนย

  แปลว่า หลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาว

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 120. พระภาติยะ

  แปลว่า หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 121. พระมังสา

  แปลว่า เนื้อ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 122. พระมัสสุ

  แปลว่า หนวด

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 123. พระมาตุลา

  แปลว่า ลุงหรือน้าชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 124. พระเมโท

  แปลว่า ไคล

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 125. พระโมลี , พระเมาลี

  แปลว่า จุก หรือมวยผม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 126. พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ)

  แปลว่า ตับ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 127. พระยอด

  แปลว่า ฝี, หัวฝี

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 128. พระยี่ภู่

  แปลว่า ฟูก นวมที่ปูลาดไว้

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 129. พระรากขวัญ

  แปลว่า ไหปลาร้า

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 130. พระราชดำรัส

  แปลว่า คำพูด

  หมวดหมู่ กริยา

 131. พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัส

  แปลว่า คำพูด

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมราชชนนี, สมเด็จพระยุพราช, สมเด็จพระบรมราชินี, สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 132. พระราชดำรัสสั่ง

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ, สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระยุพราช

 133. พระราชดำริ

  แปลว่า ความคิด

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมราชชนนี, สมเด็จพระยุพราช, สมเด็จพระบรมราชินี, สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 134. พระราชทาน

  แปลว่า ให้

  หมวดหมู่ กริยา

 135. พระราชนัดดา

  แปลว่า หลานชายหรือหลานสาว

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 136. พระราชบรรจถรณ์

  แปลว่า ที่นอน

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 137. พระราชบัญชา

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 138. พระราชบัณฑูร

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 139. พระราชปฏิสันถาร

  แปลว่า คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ทรงทักทายเป็นทางการ

 140. พระราชปนัดดา

  แปลว่า เหลน

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 141. พระราชปุจฉา

  แปลว่า คำถาม

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมราชชนนี, สมเด็จพระยุพราช,สมเด็จพระบรมราชินี, สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 142. พระราชวินิจฉัย

  แปลว่า คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ทั่วไป, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, และพระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์สูง ทรงเศวตฉัตร 7 ชั้น

 143. พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมราชชนนี, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 144. พระราชหัตถเลขา

  แปลว่า เขียนจดหมาย

  หมวดหมู่ กริยา

 145. พระราชอาสน์, พระเก้าอี้

  แปลว่า ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 146. พระราชโองการ

  แปลว่า คำสั่ง

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์ทั่วไป

 147. พระโลมา

  แปลว่า ขน

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 148. พระวักกะ

  แปลว่า ไต (โบราณว่าม้าม)

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 149. พระวาโย

  แปลว่า ลม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 150. พระวิสูตร

  แปลว่า ม่าน มุ้ง

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 151. พระเวณิ

  แปลว่า เปียผม ช้องผม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 152. พระศรี

  แปลว่า หมาก

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 153. พระศอ

  แปลว่า คอ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 154. พระเศียร

  แปลว่า หัว ศีรษะ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 155. พระสลา

  แปลว่า หมาก

 156. พระสสุระ

  แปลว่า พ่อสามี

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 157. พระสัสสุ

  แปลว่า แม่สามี

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 158. พระสาง

  แปลว่า หวี

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 159. พระสุจหนี่

  แปลว่า ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับประทับ หรือตั้งพระเก้าอี้

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 160. พระสุณิสา

  แปลว่า ลูกสะใภ้

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 161. พระสุธารส

  แปลว่า น้ำดื่ม, เครื่องดื่ม

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 162. พระเสโท

  แปลว่า เหงื่อ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 163. พระแสง

  แปลว่า ศัสตราวุธ

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 164. พระแสงกรรบิด

  แปลว่า มีดโกน

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 165. พระแสงกัสสะ

  แปลว่า แหนบถอนหนวด

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 166. พระแสงของ้าว

  แปลว่า อาวุธที่มีทั้งขอ และง้าว ใช้เวลาทำสงครามยุทธหัตถี

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 167. พระแสงปืน

  แปลว่า ปืน

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 168. พระโสณี

  แปลว่า ตะโพก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 169. พระหทัย , พระกมล

  แปลว่า หัวใจ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 170. พระหนุ

  แปลว่า คาง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 171. พระหัตถ์

  แปลว่า มือ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 172. พระองคุลี , นิ้วพระหัตถ์

  แปลว่า นิ้วมือ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 173. พระอนุชา

  แปลว่า น้องชาย

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 174. พระอังคาร, พระสรีรางคาร

  แปลว่า เถ้ากระดูก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 175. พระอังคุฐ

  แปลว่า นิ้วหัวแม่มือ

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 176. พระอังสา

  แปลว่า บ่า ไหล่

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 177. พระอัฐิ

  แปลว่า กระดูก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 178. พระอัยกา

  แปลว่า ปู่หรือตา

  หมวดหมู่ เครือญาติ

 179. พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร

  แปลว่า น้ำตา

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 180. พระอุทร

  แปลว่า ท้อง

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 181. พระอุระ , พระทรวง

  แปลว่า อก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 182. พระอู่, พระอังรึง

  แปลว่า เปล

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 183. พระโอวาท

  แปลว่า คำสอน

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ พระราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า

 184. พระโอษฐ์

  แปลว่า ปาก

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 185. พระโอสถประจุ, พระโอสถปัด

  แปลว่า ยาถ่าย, ยาระบาย

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 186. พานหมากเสวย

  แปลว่า พานหมาก

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 187. รัดพระองค์

  แปลว่า เข็มขัด

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 188. ไรพระเกศ , ไรพระเกศา, ไรพระศก

  แปลว่า ไรผม

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 189. ลาดพระที่

  แปลว่า ผ้าปูที่นอน

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 190. ลิขิต

  แปลว่า จดหมาย

  หมวดหมู่ พระสงฆ์

 191. ลูกไม้

  แปลว่า ผลไม้

  หมวดหมู่ อาหาร

 192. สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัย

  แปลว่า สร้อยข้อมือ

  หมวดหมู่ เครื่องประดับ

 193. สายสูตร

  แปลว่า เชือกหุ้มผ้าขาวสำหรับทรงถือในการหล่อพระพุทธรูปหรือยกช่อฟ้า เป็นต้น

  หมวดหมู่ เครื่องใช้ทั่วไป

 194. สุนัข

  แปลว่า หมา

  หมวดหมู่ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

 195. เสด็จประพาส

  แปลว่า ไปเที่ยว

  หมวดหมู่ กริยา

 196. เสด็จพระราชดำเนิน

  แปลว่า เดินทางไปที่ไกล ๆ

  หมวดหมู่ กริยา

 197. เสด็จลง…

  แปลว่า เดินทางไปที่ใกล้ ๆ

  หมวดหมู่ กริยา

 198. เส้นพระเจ้า

  แปลว่า เส้นผมของพระมหากษัตริย์

  หมวดหมู่ ร่างกาย

 199. อาพาธ

  แปลว่า ป่วย

  หมวดหมู่ พระสงฆ์

 200. โอวาท

  แปลว่า คำสอน

  หมวดหมู่ กริยา

  ใช้กับ หม่อมเจ้า

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย
Download