รวมคำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# คำราชาศัพท์ ความหมาย หมวดหมู่
1 กระบือ ควาย คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
2 กระเป๋าทรง กระเป๋าถือ คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
3 กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะ กล้วยไข่ คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
4 กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ กล้วยไข่ คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
5 กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาท กำไลข้อเท้า คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
6 ขนมทองฟู ขนมตาล คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
7 ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศา ขมวดผมที่เป็นก้นหอย คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
8 ข้อนิ้วพระหัตถ์ , พระองคุลีบัพ ข้อนิ้วมือ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
9 ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ ข้อมือ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
10 ข้าวเสวย ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
11 คันฉ่อง กระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามี... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
12 ฉลองพระหัตถ์ช้อน ช้อน คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช...
13 ฉลองพระเนตร แว่นตา คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
14 ชำระพระหัตถ์ ล้างมือ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
15 ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณ ช่องหู คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
16 ช้างนรการ ช้างสีดอ (ช้างพลายมีงาสั้น) คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
17 ดอกมณฑาขาว ดอกยี่หุบ คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
18 ตรัส พูดด้วย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
19 ตุ้มพระกรรณ ต่างหู คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
20 ต้นจะเกรง ต้นเหงือกปลาหมอ คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
21 ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหา ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
22 ต้นอเนกคุณ ต้นตำแย คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
23 ถวายบังคม ไหว้ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
24 ทรงถาม, ตรัสถาม ถาม คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
25 ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทา... คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
26 ทรงพระปรมาภิไธย ลงลายมือชื่อ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
27 ทรงพระราชนิพนธ์ แต่งหนังสือ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
28 ทรงพระสรวล หัวเราะ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
29 ทรงพระอักษร เรียน เขียน อ่าน คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
30 ทรงพระเกษมสำราญ สุขสบาย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
31 ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัย กำไล คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
32 ทอดพระเนตร ดู คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
33 ธารพระกร ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
34 นารีจำศีล กล้วยบวชชี คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
35 นิ้วพระบาท นิ้วเท้า คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
36 ปลามัจฉะ ปลาร้า คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
37 ปลามัจฉะ ปลาร้า คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
38 ปลายาว ปลาไหล คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
39 ปลายาว ปลาไหล คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
40 ปลาหาง ปลาช่อน คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
41 ปลาหาง ปลาช่อน คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
42 ปลาใบไม้ ปลาสลิด คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
43 ปลาใบไม้ ปลาสลิด คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
44 ผลอุลิด ลูกแตงโม คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
45 ผักรู้นอน ผักกระเฉด คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
46 ผักรู้นอน ผักกระเฉด คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
47 ผักสามหาว ผักตบ คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
48 พระกนีนิกา , พระเนตรดารา แก้วตา คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
49 พระกร ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมื... คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
50 พระกรรณ หู ใบหู คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
51 พระกรรเจียก จอนหู คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
52 พระกระยาต้ม ข้าวต้ม คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
53 พระกระยาต้ม ข้าวต้ม คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
54 พระกระยาหาร ข้าว คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
55 พระกระยาเสวย, พระกระยา ข้าว คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
56 พระกราม ฟันกราม คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
57 พระกลด ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกีย... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
58 พระกุณฑล ต่างหู คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
59 พระขนง , พระภมู คิ้ว คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
60 พระขนิษฐา น้องสาว คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
61 พระคีวัฐิ กระดูกคอ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
62 พระฉวี ผิวหนัง ผิวกาย คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
63 พระฉาย กระจกส่อง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
64 พระฉายา เงา คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
65 พระชงฆ์ แข้ง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
66 พระชนนีหรือพระราชมารดา แม่ คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
67 พระชานุ เข่า คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
68 พระชามาดา ลูกเขย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
69 พระชิวหา ลิ้น คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
70 พระตรา ตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดว... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
71 พระตาลุ , เพดานพระโอษฐ์ เพดานปาก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
72 พระทนต์ ฟัน คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
73 พระทาฐะ , พระทาฒะ เขี้ยว คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
74 พระที่นั่ง ก้น ที่นั่งทับ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
75 พระที่นั่ง ที่นั่ง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
76 พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับ เก้าอี้นั่ง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
77 พระธำมรงค์ แหวน คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
78 พระนขา , พระกรชะ เล็บ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
79 พระนลาฏ หน้าผาก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
80 พระนาภี สะดือ ท้อง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
81 พระนาสิก , พระนาสา จมูก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
82 พระบรมราชวินิจฉัย ตัดสิน คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
83 พระบรมราชวินิจฉัย คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
84 พระบรมราชโองการ คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
85 พระบรมราโชวาท คำสอน คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
86 พระบัญชา คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
87 พระบาท เท้า คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
88 พระปราง แก้ม คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
89 พระปัปผาสะ ปอด คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
90 พระปัยกา ปู่ทวดหรือตาทวด คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
91 พระปั้นเหน่ง หัวเข็มขัด คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
92 พระปิฐิกัณฐกัฐิ กระดูกสันหลัง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
93 พระปิตุลา ลุงหรืออาชาย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
94 พระปิหกะ ม้าม (โบราณว่าไต) คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
95 พระพักตร์ ดวงหน้า คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
96 พระพาหา , พระพาหุ แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก) คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
97 พระภาคิไนย หลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้อ... คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
98 พระภาติยะ หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชา... คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
99 พระมัสสุ หนวด คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
100 พระมาตุลา ลุงหรือน้าชาย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
101 พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ) ตับ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
102 พระยอด ฝี, หัวฝี คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
103 พระยอด ฝี เช่น ประชวรพระยอด เจ็บเป็นฝ... คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
104 พระยี่ภู่ ฟูก นวมที่ปูลาดไว้ คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
105 พระรากขวัญ ไหปลาร้า คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
106 พระราชดำรัส คำพูด คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
107 พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัส คำพูด คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
108 พระราชดำรัสสั่ง คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
109 พระราชทาน ให้ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
110 พระราชนัดดา หลานชายหรือหลานสาว คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
111 พระราชบรรจถรณ์ ที่นอน คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
112 พระราชบัญชา คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
113 พระราชบัณฑูร คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
114 พระราชปฏิสันถาร คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแข... คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
115 พระราชปฏิสันถาร ทักทายปราศรัย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
116 พระราชปฏิสันถาร ทักทาย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
117 พระราชปนัดดา เหลน คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
118 พระราชปุจฉา คำถาม คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
119 พระราชปุจฉา ถาม คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
120 พระราชวินิจฉัย คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
121 พระราชหัตถเลขา เขียนจดหมาย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
122 พระราชอาสน์, พระเก้าอี้ ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้ คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
123 พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์ คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
124 พระราชโองการ คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
125 พระราชโองการ คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
126 พระล่วม กระเป๋าหมากบุหรี่ คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
127 พระวักกะ ไต (โบราณว่าม้าม) คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
128 พระวาโย ลม คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
129 พระวิสูตร ม่าน มุ้ง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
130 พระศรี หมาก คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
131 พระศอ คอ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
132 พระสสุระ พ่อสามี คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
133 พระสาง หวี คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
134 พระสุจหนี่ ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับประทับ หรื... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
135 พระสุณิสา ลูกสะใภ้ คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
136 พระสุธารส น้ำดื่ม, เครื่องดื่ม คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
137 พระหทัย , พระกมล หัวใจ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
138 พระหนุ คาง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
139 พระหนุฐิ กระดูกคาง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
140 พระหัตถ์ มือ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
141 พระองคุลี , นิ้วพระหัตถ์ นิ้วมือ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
142 พระอนุชา น้องชาย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
143 พระอังคาร, พระสรีรางคาร เถ้ากระดูก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
144 พระอังคุฐ นิ้วหัวแม่มือ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
145 พระอังสา บ่า ไหล่ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
146 พระอัฐิ กระดูก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
147 พระอัยกา ปู่หรือตา คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
148 พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร น้ำตา คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
149 พระอุทร ท้อง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
150 พระอุระ , พระทรวง อก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
151 พระอูรัฐิ กระดูกขา คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
152 พระอู่, พระอังรึง เปล คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
153 พระเกศา , พระเกศ, พระศก เส้นผม คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
154 พระเขนย หมอนหนุน คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
155 พระเขนยอิง, พระขนน หมอนอิง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
156 พระเขฬะ น้ำลาย คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
157 พระเชษฐภคินี พี่สาว คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
158 พระเชษฐา พี่ชาย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
159 พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุ ดวงตา คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
160 พระเพลา ขา ตัก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
161 พระเวณิ เปียผม ช้องผม คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
162 พระเศียร หัว ศีรษะ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
163 พระเสโท เหงื่อ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
164 พระแท่น เตียง ที่นั่ง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
165 พระแท่นบรรทม เตียงนอน คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
166 พระแสง ศัสตราวุธ คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
167 พระแสงกรรบิด มีดโกน คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
168 พระแสงของ้าว อาวุธที่มีทั้งขอ และง้าว ใช้เว... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
169 พระโธรน พระราชอาสน์อย่างฝรั่ง เก้าอี้พ... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
170 พระโมลี , พระเมาลี จุก หรือมวยผม คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
171 พระโลมจักษุ , ขนพระเนตร ขนตา คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
172 พระโลมนาสิก , ขนพระนาสิก ขนจมูก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
173 พระโลมา ขน คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
174 พระโสณี ตะโพก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
175 พระโอวาท คำสอน คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
176 พระโอษฐ์ ปาก ริมฝีปาก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
177 พระโอสถประจุ, พระโอสถปัด ยาถ่าย, ยาระบาย คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
178 พานพระศรี, พานพระขันหมาก, พานหมาก คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
179 พานหมากเสวย คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
180 มูลพระนขา ขี้เล็บ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
181 รัดพระองค์ เข็มขัด คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
182 ลาดพระที่ ผ้าปูที่นอน คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
183 ลำพระศอ ลำคอ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
184 สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัย สร้อยข้อมือ คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
185 สันพระนาสิก , สันพระนาสา สันจมูก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
186 สายสูตร เชือกหุ้มผ้าขาวสำหรับทรงถือในก... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
187 อาพาธ ป่วย คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์
188 เครื่องพระสุคนธ์ เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
189 เครื่องเสวย ของกิน คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
190 เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหาร ของกิน คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
191 เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเง... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
192 เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้า... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
193 เสด็จประพาส ไปเที่ยว คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
194 เสด็จพระราชดำเนิน เดินทางไปที่ไกล ๆ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
195 เสด็จลง… เดินทางไปที่ใกล้ ๆ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
196 เส้นพระเจ้า เส้นผมของพระมหากษัตริย์ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
197 โต๊ะข้างพระที่ โต๊ะเล็กข้างเตียงนอน คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
198 โต๊ะทรงพระอักษร โต๊ะเขียนหนังสือ คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
199 โอวาท คำสอน คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
200 ไรพระเกศ , ไรพระเกศา, ไรพระศก ไรผม คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

เมนูแนะนำ

Vocab cloud