เชื้อไม่ทิ้งแถว

คำพังเพย

ความหมาย เป็นไปตามเผ่าพันธุ์, เหมือนบรรพบุรุษ

1