ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "สำเนียงบอกภาษากิริยาส่อสกุล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สำเนียงบอกภาษากิริยาส่อสกุล

    ความหมาย การแสดงออกทางการพูดหรือกิริยามารยาท ที่จะชี้ให้เห็นถึงพื้นฐานการในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน

    คำพังเพย