ปากเป็นเอกเลขเป็นโท

คำพังเพย

ความหมาย การพูดจาสำคัญกว่าวิชาหนังสือ

1