ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอน

คำพังเพย

ความหมาย การกระทำการใดให้ใครต้องถามความต้องการหรือความสมัครใจของผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรง

1