ปลาข้องเดียวกัน

คำพังเพย

ความหมาย คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน

1