ชักใบให้เรือเสีย

คำพังเพย

ความหมาย พูดหรือทำขวางๆให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป

1